Företagsintern översiktsutbildning för styrelser med inriktning risk, styrning och ansvar

 

Svenska Försäkringsföreningen erbjuder en unik översiktsutbildning riktad till styrelser i försäkringsföretag.

 


Möjliga inriktningar: Sak- eller livförsäkring
Nivå: Översiktlig med möjlighet till företagsanpassning.
Omfattning: 1 dag


 

Syfte

Genom Svenska Försäkringsföreningens företagsinterna översiktsutbildning inom risk, styrning och ansvar med inriktning sak eller liv får ledamöterna i styrelsen en gemensam bas. Under kursen går vi igenom regelverk, marknaden, prissättning, reservsättning, risk, intern kontroll, tillsyn och det juridiska ansvaret i egenskap av styrelseledamot i ett försäkringsföretag med mera.

Beskrivning

Regelverken skärps och ansvaret faller mer och mer på styrelseledamöterna. Ledamöterna förväntas enligt de nya regelverken ha kunskap om försäkringsfrågor, risk och juridik. Vikten av att styrelseledamoten agerar ifrågasättande och kravställande har ökat. Styrelsens ledamöter har mandatet att kräva svar, om och om igen till dess svaret är godtagbart.

Målgrupp

Översiktsutbildningen riktar sig till sak eller livbolagsstyrelser (ej fond). Observera att kursen ej riktar sig till enskilda personer utan endast till hela styrelsesammansättningar.

 • Försäkringsaktiebolag med vinstutdelning eller ej vinstutdelning
 • Ömsesidiga försäkringsbolag.


Upplägg

Utbildningen är företagsintern och genomförs lämpligen på ert företag alternativt i Svenska Försäkringsföreningens lokaler på Karlavägen 108 i Stockholm.

Utbildningen syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för styrelsen på ert försäkringsföretag samt öppna upp för frågeställningar och diskussion unika för ert företag. Utbildningen följer en standardiserad mall men viss anpassning i förhållande till det enskilda bolaget och behandlar tre huvudområden:

1. Risk
2. Styrning
3. Ansvar

Offert

Lämnas vid förfrågan. Se kontakt längre ner.

Intresseförfrågan och anmälan för kursen behandlas konfidentiellt.


 

Delar av kursinnehållet


Block 1 - Risk

 • Försäkring, risk, försäkringsteknik, redovisning och solvens
 • Begreppet försäkring
 • Försäkringens regelverk
 • Marknaden (skade och/eller liv)
 • Försäkringsklasser
 • Marknaden
 • Risk inom skade/livförsäkring
 • Prissättning
 • Livförsäkringsavsättningar eller reservsättning inom skadeförsäkring
 • Långsvansad affär
 • IBNR
 • Redovisning & analys
 • Solvens
 • Solvens i praktiken

 

Block 2: Styrning

 • Bakgrund om företagsstyrning i allmänhet
 • Företagsstyrning inom Solvens 2: vad innebär kraven?
 • Riskstyrning i Solvens 2
 • Kontrollfunktionerna i Solvens 2
 • Finansinspektionens tillsyn i Solvens 2

 

Block 3: Ansvar

 • Vad är unikt med försäkringsbolag ur styrelseperspektiv?
 • Vilka är de bolagsrättsliga skillnaderna mellan försäkringsbolag och ”vanliga” bolag?
 • Vilka uppgifter är unika för styrelserna i försäkringsföretag?
 • Vad skall styrelsen fokusera på ur ansvarssynpunkt?
 • Vilka misstag kan föranleda ett personligt ansvar?
 • Vad kan styrelsen göra för att minimera risken för personligt ansvar?
 • Hur påverkar Solvens II och Livförsäkringsutredningen styrelsens roll och ansvar?

 

Föreläsare

 

Gunnar Andersson
Grundare och ägare till ActStrats AB, ett rådgivningsföretag inom det aktuariella ämnesområdet. Gunnar är Fil.dr i matematik statistik, diplomerad aktuarie, adjungerad professor på KTH i matematisk statistik, läroboksförfattare samt föreläsare på kurserna Livförsäkringsmatematik I och II på Stockholms universitet. Tidigare har Gunnar under 15 år varit vd i olika försäkringsbolag, innehaft styrelseposter i ett antal försäkringsbolag, varit avdelningschef på Finansinspektionen samt gästprofessor i USA.
För närvarande är Gunnar styrelseledamot i 7AP-fonden samt ordförande i it-företaget OMBEA samt Cefin (Centrum för bank och finans, KTH)
   
Malin Björkmo
Grundare och partner Björkmo Advisors AB, ett rådgivningsföretag med fokus på finansiella regelverk. Malin var chef för området Försäkring och fond på Finansinspektionen 2009-2012. Dessförinnan bl.a. chef för enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet, vd för Storbrand Livs filial i Sverige och chef för kapitalförvaltningen på Skandia Liv. Malin är ekon. lic. i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har idag särskilt fokus på strategiska frågor och governance. Malin har erfarenhet från styrelse- och valberedningsarbete och har bl.a. skrivit en bok om att rekrytera styrelser till börsbolag.
   

Per Johan Eckerberg
Per Johan är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge, en av Skandinaviens största affärsjuridiska advokatfirmor. Per Johan är ordförande i Svenska ICC:s grupp för Finansiella Tjänster och Försäkring och i Försäkringsförmedlingsmarknadens (InsureSecs) Disciplinnämnd samt författare till FörsäkringsrörelseManualen, en kommentar till försäkringsrörelselagen. Per Johan har mer än 25 års erfarenhet som juridisk rådgivare till försäkringsbranschen.

 


För intresseförfrågan och offert, kontakta mig.


Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91