Företagsintern styrelseutbildning med inriktning risk, styrning och ansvar

En unik översiktsutbildning för styrelser i försäkringsföretag

 


Möjliga inriktningar: Sak- eller livförsäkring

Nivå: Översiktlig med företagsanpassning

Omfattning: 1 dag

Plats: Utbildningen kan genomföras på ert företag alternativt i Svenska Försäkringsföreningens lokaler i Stockholm.


 

Bakgrund

Regelverken och tillsynen skärps – och ansvaret faller tydligt på styrelseledamöterna. Ledamöterna förväntas enligt de nya regelverken ha kunskap om försäkringsfrågor, risk och juridik. Vikten av att styrelseledamöterna agerar ifrågasättande och kravställande har ökat.

 

Syfte

Genom Svenska Försäkringsföreningens företagsinterna översiktsutbildning inom risk, styrning och ansvar med inriktning sak eller liv får ledamöterna i styrelsen en gemensam bas. Under kursen går vi igenom regelverk, marknaden, prissättning, reservsättning, risk, intern kontroll, tillsyn och det juridiska ansvaret i egenskap av styrelseledamot i ett försäkringsföretag med mera.

 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till sak- eller livbolagsstyrelser. Kursen riktar sig inte till enskilda personer utan endast till hela styrelsesammansättningar.

 • Försäkringsaktiebolag med vinstutdelning eller ej vinstutdelning
 • Ömsesidiga försäkringsbolag


Upplägg

Utbildningen syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för styrelsen på ert försäkringsföretag samt öppna upp för frågeställningar och diskussion unika för ert företag. Utbildningen företagsanpassas utifrån tre huvudområden:

 • Risk
 • Styrning
 • Ansvar

 

Kursinnehåll


Block 1 - Risk

 • Försäkring, risk, försäkringsteknik, redovisning och solvens
 • Begreppet försäkring
 • Försäkringens regelverk
 • Marknaden (skade och/eller liv)
 • Försäkringsklasser
 • Marknaden
 • Risk inom skade/livförsäkring
 • Prissättning
 • Livförsäkringsavsättningar eller reservsättning inom skadeförsäkring
 • Långsvansad affär
 • IBNR
 • Redovisning & analys
 • Solvens
 • Solvens i praktiken
   

 

Block 2: Styrning

 • Bakgrund om företagsstyrning i allmänhet
 • Företagsstyrning inom Solvens 2: vad innebär kraven?
 • Riskstyrning i Solvens 2
 • Kontrollfunktionerna i Solvens 2
 • Finansinspektionens tillsyn i Solvens 2
   

 

Block 3: Ansvar

 • Vad är unikt med försäkringsbolag ur styrelseperspektiv?
 • Vilka är de bolagsrättsliga skillnaderna mellan försäkringsbolag och ”vanliga” bolag?
 • Vilka uppgifter är unika för styrelserna i försäkringsföretag?
 • Vad skall styrelsen fokusera på ur ansvarssynpunkt?
 • Vilka misstag kan föranleda ett personligt ansvar?
 • Vad kan styrelsen göra för att minimera risken för personligt ansvar?
 • Hur påverkar Solvens II och Livförsäkringsutredningen styrelsens roll och ansvar?

 

Offert

Lämnas vid förfrågan. Se kontaktuppgifter längre ner.

Intresseförfrågan och anmälan för kursen behandlas konfidentiellt.

 


 

Föreläsare

Gunnar Andersson

Grundare och ägare till ActStrats AB, ett rådgivningsföretag inom det aktuariella ämnesområdet. Gunnar är Fil.dr i matematik statistik, diplomerad aktuarie, adjungerad professor på KTH i matematisk statistik, läroboksförfattare samt föreläsare på kurserna Livförsäkringsmatematik I och II på Stockholms universitet. Tidigare har Gunnar under 15 år varit vd i olika försäkringsbolag, innehaft styrelseposter i ett antal försäkringsbolag, varit avdelningschef på Finansinspektionen samt gästprofessor i USA. För närvarande är Gunnar styrelseledamot i 7AP-fonden samt ordförande i it-företaget OMBEA samt Cefin (Centrum för bank och finans, KTH).

 

Malin Björkmo

Grundare och partner Björkmo Advisors AB, ett rådgivningsföretag med fokus på finansiella regelverk. Malin var chef för området Försäkring och fond på Finansinspektionen 2009-2012. Dessförinnan bl.a. chef för enheten för statligt ägande på Näringsdepartementet, vd för Storbrand Livs filial i Sverige och chef för kapitalförvaltningen på Skandia Liv. Malin är ekon. lic. i finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har idag särskilt fokus på strategiska frågor och governance. Malin har erfarenhet från styrelse- och valberedningsarbete och har bl.a. skrivit en bok om att rekrytera styrelser till börsbolag.

 

 

Per Johan Eckerberg

Per Johan är advokat och delägare i Advokatfirman Vinge, en av Skandinaviens största affärsjuridiska advokatfirmor. Per Johan är ordförande i Svenska ICC:s grupp för Finansiella Tjänster och Försäkring och i Försäkringsförmedlingsmarknadens (InsureSecs) Disciplinnämnd samt författare till FörsäkringsrörelseManualen, en kommentar till försäkringsrörelselagen. Per Johan har mer än 25 års erfarenhet som juridisk rådgivare till försäkringsbranschen.

 

 

 


 

För intresseförfrågan och offert, kontakta mig.

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se

08-522 789 91