Ekonomi, skatt och riskhanteringsseminariet

Ny programpunkt - Utredningen om särskild reglering för tjänstepensionsinstitut!
Lyssna till vilka frågeställningar som identifierats i utredningsarbetet så här långt samt inledande analyser av frågeställningarna.

Årets upplaga av Ekonomi och skatteseminariet innehåller även avsnitt om riskhantering.  Vissa delar av seminariet tar upp aktuell utveckling av regleringen inom försäkring och pension, andra delar är mer inriktade mot praktisk påverkan och utformning av verksamheten till följd av förändringar i regelverk och omvärld. Du kommer bl.a. att möta Catrina Ingelstam (CFO på Folksam) samt Petra Holmberg (CRO på Länsförsäkringar). Under rubriken "Riskhantering i praktiken" delar Björn Persson och Viktor Lindroth från PwC med sig av sina erfarenheter. Därutöver möter du också specialister inom redovisning, skatt och regelverk samt företrädare för finansinspektionen. De kommer att behandla aktuell utveckling av ramverket inom försäkring och pension.

Moderator för dagen är Carola Fornelid, aktuarie, CaFo Actuarial Management AB. Seminariet arrangeras genom ett samarbete mellan Svenska Aktuarieföreningen och Svenska Försäkringsföreningen.
 
Program:

09.00 – 09.10
Inledning
Moderator: Carola Fornelid, aktuarie, CaFo Actuarial Management AB

09.10 –10.00
På agendan - CFO och CRO
Kommande förändringar i regelverk, marknadens utveckling m.m. Vad påverkar deras arbete och deras agenda?

09.10 – 09.30
”I huvudet på en CFO”
Catrina Ingelstam, CFO, Folksam

09.30 – 09.50
”I huvudet på en CRO”
Petra Holmberg, CRO, Länsförsäkringar AB

09.50 – 10.00
Frågor och diskussion

10.00 – 10.45
Förberedande riktlinjer från EIOPA - Genomgång av de förberedande riktlinjerna och den fortsatta processen.
- ORSA
- Företagsstyrning
- Rapportering
- Interna modeller
- Skillnader mellan föreberedelsefasen och Solvens II
Berit Lignercrona, Senior Financial Supervisor, Finansinspektionen

10.45 – 11.05
Paus

11.05 – 12.00
Utmaningarna med IASB (International Accounting Standards Board) IFRS 4 Exposure draft ur ett svenskt perspektiv.

11.05 – 11.25
Genomgång av innehållet i förslaget och den vidare processen
Thomas Heneryd, auktoriserad revisor, PwC

11.25 – 11.40
Tillsynsmyndighetens arbete med den föreslagna standarden
Finansinspektionens arbete med remissvaret till IASB. Förslagets påverkan på redovisningsprinciper i Sverige.
Håkan Henriksson, redovisningsexpert, Finansinspektionen

11.40 – 12.00
Frågestund
Thomas Heneryd, auktoriserad revisor, PwC
Håkan Henriksson, redovisningsexpert, Finansinspektionen
Karin Chenon, Senior Advisor, Svensk Försäkring

12.00 – 12.30
IORP - Särskild reglering för tjänstepensionsinstitut
Lyssna till vilka frågeställningar som identifierats i utredningsarbetet så här långt samt inledande analyser av frågeställningarna.
Patric Thomsson, Sekreterare, Utredningen om särskild reglering för tjänstepensionsinstitut

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 14.30
Risk Management i praktiken – governance, riskkontroll m.m.
Genomgång av hur riskstyrningen i ett företag sker i praktiken och påverkan av regelverken om Governance/Risk/Control.
Riskstyrningsregelverk implementationströsklar
- Organisatoriskt
- Integration med redovisning och operativ redovisning
Effekter av införande
- Påverkan på kunderbjudanden
- Påverkan på rollfördelning
- Utnyttjande av myndighetsrapportering i styrningen
- Agerande för att åtgärda uppkomna risker
- Kapitalplanering
- Prissättning av kapitalbehov
Björn Persson, Service area manager Governance & Internal Control, PwC
Viktor Lindroth, Senior Manager Financial Services, PwC, Konsult inom risk, styrning och regelverk.

14.30 – 14.50
Paus

14.50 – 15.20
Diskontering av garantier - Genomgång av föreslagna förändringar samt dess konsekvenser
Paralleller till Japan.
Marcus Karlsson, Nordic Specialist Finance

15.20 – 15.45
EMIR - förordningen
Hur påverkas försäkringsföretagen av de nya reglerna kring OTC-derivat och centrala motparter?
Veronica Sommerfeld, Senior Manager, PwC
Erica Johansson, Partner/Advokat, Delphi

15.45 – 16.30
Aktuella skattefrågor för försäkringsbolag
- Momsaktuellt (bl.a. om momsgrupper)
- FTT (den nya europeiska finansskatten)
- FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Kristofer Brodin, Senior Manager, Financial Services Tax, KPMG
Steven Robertson, Senior Manager, Financial Services Tax, KPMG

16.30 – 16.35
Avslutning
Carola Fornelid, aktuarie, CaFo Actuarial Management AB