Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Juridikseminariet

En dag där du får det senaste inom juridik och tillsyn för försäkringsbolagen!
Försäkringsbranschen står inför en rad utmaningar inom försäkringsreglering. Genom juridikseminariet belyses ett antal aktuella regelverk, utredningar och olika juridiska frågor av betydelse för försäkringsbranschen. Seminariet riktar sig till jurister eller andra anställda på försäkringsföretag, myndigheter eller på andra försäkringsrelaterade arbetsplatser som har intresse för regleringsfrågor inom såväl liv- som sakförsäkringsbranschen.

Medverkande från vänster
Johan Lundström Svensk Försäkring, Lena Friman Blomgren Svensk Försäkring, Bertil Sjöö Finansinspektionen, Daniel Barr Folksam, Carl-Peter Hellberg Skandia, Karl-Fredrik Björklund Advokatfirman Carler, Jessika van der Sluijs Stockholms universitet, Karin Lindblad Svenska försäkringsförmedlares förening


Program

09.00 – 09.10
Inledning av moderator: Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

Solvens II – nu händer det!
Den 1 januari 2016 träder Solvens II-regelverket i kraft. Vi får en bakgrund till hur regelverket kommit till och vad det i huvudsak handlar om. Därefter får vi en bild av var Finansinspektionen står i sina förberedelser – vilka rättsliga frågor är viktigast och vad kommer inspektionen att fokusera på i sin tillsyn? Slutligen kommer företrädare för branschen att beskriva ett försäkringsföretags största utmaningar med Solvens II.

09.10 – 09.25
Solvens II – bakgrund och huvuddrag
Vad vill man uppnå med Solvens II och hur uppnås det?
Lena Friman Blomgren, jurist, Svensk Försäkring

09.25 – 09.55
Nya rättsliga ärenden hos Finansinspektionen i och med att Solvens II-regelverket träder i kraft
Vilka rättsliga frågor måste Finansinspektionen fokusera på i och med Solvens II? Och vilka infasningsärenden arbetar FI med just nu?
Louise Conradi, avdelningschef Försäkringsrätt, Finansinspektionen

09.55 – 10.25
Tillsynen i Solvens II
Hur kommer tillsynen att se ut enligt Solvens II? Vilka är de största nyheterna? 
Bertil Sjöö, avdelningschef Försäkringstillsyn, Finansinspektionen

10.25 – 10.45
Vad är på agendan ute hos försäkringsföretagen kopplat till Solvens II?
Vilka utmaningar återstår för liv- respektive skadeförsäkringsföretagen? Vi får höra om nuläget från ett större företag.
Daniel Barr, Solvens II-general, Folksam

10.45 – 11.05 Paus

11.05 – 11.30
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen presenterade sitt betänkande den 30 juni 2015. Vi går igenom utredningens förslag med fokus på försäkringsfrågorna.
Carl-Peter Hellberg, försäkringsjurist, Skandia

11.30 – 12.00
Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU - för vem och varför?
Just nu förhandlar EU:s institutioner om utformningen av den mycket omfattande förordningen om nya dataskyddsregler. Hur kommer en sådan förordning att påverka den svenska försäkringsbranschen, vilka utmaningar och frågetecken kan man se idag?
Karl-Fredrik Björklund, advokat, Advokatfirman Carler

12.00 – 13.00 Lunch

13.00 – 13.30
Konkurrensverket - Var går gränsen för när branschsamarbeten blir konkurrensbegränsande?
Konkurrensverket utredde förra hösten Bankföreningens amorteringsrekommendationer och fann att de kunde strida mot konkurrenslagens förbud mot konkurrensbegränsande branschsamarbeten.  Även försäkringsbranschen samarbetar bland annat genom rekommendationer. Var går egentligen gränserna för branschsamarbeten och hur ser Konkurrensverket på självreglering?
Göran Karreskog, chef Enheten för kartell och förvärv

13.30 – 14.10
Professionsansvarsförsäkring – Avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law
Jessika van der Sluijs, professor i försäkringsrätt vid Stockholms universitet och författare till boken Professionsansvarsförsäkring – avtal i gränslandet mellan civilrätt, näringsrätt och soft law talar om den försäkringsrättsliga problematiken kring försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring med utgångspunkt i en hovrättsdom meddelad den 30 april 2015 (T 4408-14). 
Jessika van der Sluijs, professor i försäkringsrätt, Stockholms universitet

14.10 – 14.30 Paus

Distribution av försäkringar - intressekonflikter
Alla talar om intressekonflikter vid rådgivning och försäljning av försäkringar – bör till exempel provisioner vara tillåtna och i så fall när? IMD2, nu IDD, är ett direktiv som reglerar försäkringsförmedlare och försäljning av försäkringsprodukter, hur har förhandlingarna gått till och när kan vi vänta oss genomförande i svensk lag? I januari 2015 lämnade värdepappersmarknadsutredningen sitt förslag till regeringen, hur ska deras förslag om provisionsförbud hanteras i branschen?

14.30 – 15.00
Finansdepartementets arbete vid förhandlingsarbete av IMD II (IDD)
Vilka frågor har varit viktigast för Finansdepartementet i förhandlingsarbetet om IMD II (IDD)? 
Peter Sjöberg, departementssekreterare, Finansmarknadsavdelningen Finansdepartementet

15.00 – 15.30
Vad gör förmedlingsbranschen för att förhindra intressekonflikter?
Karin Lindblad, VD, Svenska försäkringsförmedlares förening

15.30 – 15.50
Svensk Försäkrings arbete för konsumentskydd i distributionen
Vad gör branschen gemensamt för att stärka konsumentskydd och hantera intressekonflikter?
Jonas Olsson, jurist, Svensk Försäkring

15.50 – 16.00
Avslutning av moderator: Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring