Försäkringsteknik - grundkurs

Kursen för dig som vill förstå aktuariens begreppsvärld


Kursen för dig som vill få en första inblick i hur ett försäkringsföretag fungerar. I kursen går vi igenom grundläggande begrepp och förklarar vad de betyder på en översiktlig nivå. Vi kommer att diskutera den juridiska bakgrunden och olika former av försäkringsföretag i sambandmed att vi diskuterar olika typer av försäkringsprodukter.

Kursens målgrupp

Kursen riktar sig till anställda på försäkringsföretag eller liknande arbetsplatser som har en viss erfarenhet av försäkring alternativt liknande tekniskt arbete. Kursen passar bra för dig som vill bygga på dina tekniska kunskaper i försäkring. Du har förmodligen några års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen. Till exempel arbetar du idag kanske med produktutveckling, ekonomi, redovisning eller kanske revision. 

Förkunskapskrav: Viss erfarenhet av försäkringsarbete, termer, etc.


Kursens innehåll

 

Kursen är uppdelad i tre delar; generell försäkringsteknik, försäkringsteknik med inriktning på skadeförsäkring och försäkringsteknik för liv - och pensionsförsäkring. Kursen pågår i två dagar varav den första dagen ägnas åt generell försäkringsteknik. Den andra dagen delas upp på ½ dag skadeförsäkring och ½ dag liv- och pensionsförsäkring. Kursen är uppbyggd på föreläsningar, teori blandat med numeriska exempel.


I.    Generell försäkringsteknik

Den första dagen diskuterar vi försäkring ur ett generellt perspektiv. Vi tittar på den juridiska formuleringen av försäkring och de juridiska kraven på ett försäkringsföretag. Försäkringsrörelselagen och andra relevanta juridiska dokument diskuteras. Vi lär oss hur man kan använda matematiska modeller, vi kommer att diskutera risk, sannolikheter samt försäkring. Vi lär oss vad begrepp som försäkringspremie är. Vidare kommer vi att prata om vad som händer om pengarna i försäkringsföretaget tar slut.


II.    Försäkringsteknik för skadeförsäkring 

•    Typisk skadeförsäkring
•    Försäkringskollektiv
•    Prissättning
•    Vad skall premien räcka till
•    Uppföljning av en försäkringsportfölj
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiell redovisning
•    Solvens – kapitalkrav, MCR, SCR, ORSA
•    Återbäring


III.    Försäkringsteknik för liv- och pensionsförsäkring 

•    Typisk liv- och pensionsförsäkring
•    Försäkringskollektiv – ömsesidighet och vinstdelning
•    Premiebestämning
•    Vad skall premien räcka till
•    En försäkrings duration – riskförsäkring och pensionsförsäkring
•    Finansiell uppföljning av enskilda försäkringar
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiell redovisning av en försäkringsportfölj
•    Solvens – kapitalkrav, MCR, SCR, ORSA
•    Återbäring – olika tekniker


Kursmaterial: Föreläsningsanteckningar som tillhandahålls före kurs i elektroniskt format (pdf).Kurslärare

Gunnar Andersson

Grundare och ägare av ActStrats AB, ett rådgivningsföretag inom det aktuariella ämnesområdet.

Gunnar är Fil.dr i matematik, statistik, diplomerad aktuarie, adjungerad professor på KTH i matematisk statistik, läroboksförfattare samt föreläsare på kurserna Livförsäkringsmatematik I och II på Stockholms universitet. Tidigare har Gunnar under 15 år varit vd i olika försäkringsbolag, innehaft styrelseposter i ett antal försäkringsbolag, varit avdelningschef på Finansinspektionen samt gästprofessor i USA. För närvarande är Gunnar styrelseledamot i 7AP-fonden samt ordförande i it-företaget OMBEA samt Cefin(Centrum för bank och finans, KTH.

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97