Bilskador - fördjupningskurs

Endagskurs för dig som vill fördjupa din kunskap och förståelse kring skadehantering


Fördjupningskursen inom bilskador vänder sig till dig som arbetar som skadereglerare, skadechef eller besiktningsman och vill fördjupa dig inom området. Kursdagen är upplagd i tre olika programblock som alla fokuserar och går på djupet med frågor som berör skadehanteringen. Under kursen kommer du ges möjlighet att nätverka och diskutera specifika ärenden och rättsfall med såväl kursledare som dina kurskamrater.

Program

09.00 -12.00

Skada i följd av trafik

Att en skada ska ha uppkommit i följd av trafik är grundläggande inom trafikskaderegleringen. Men vad innebär detta begrepp egentligen – och hur har tolkningen av begreppet utvecklats genom åren? Hur kan försäkringsbolagen ha så olika uppfattning om denna tolkning?
Detta är några av de frågor vi kommer att belysa under förmiddagen. Dessutom kommer vi självklart se utvecklingen som skedde under 2016 och om och hur de rättsfall som kom under 2016 år har förändrat försäkringsbolagens tolkning av begreppet skada i följd av trafik.
Liza Almqvist, Skadespecialist Motor, Gjensidige


12.00 – 13.00 Lunch13.00 - 15.00

Skadestånd vid sakskada 

Som motorskadereglerare tvingas man då och då ta ställning till skadeståndsanspråk från motparter som drabbats av en sakskada – det kan handla om en skadad cykel, ett staket, ett hus - eller en skadad butik efter en så kallad smash and grab-kupp. Dessa skadeståndsanspråk kan ofta ställa till bekymmer, då vi inte har något försäkringsvillkor att luta oss emot utan ska bedöma anspråket efter allmänna skadeståndsrättsliga regler. Hur ska värdet på en begagnad sak bedömas? Vilka avdrag kan vi göra? Hur ska vi se på en butiksägares anspråk på bevakningskostnader eller förlorad inkomst pga. skadan på butiken?
Liza Almqvist, Skadespecialist Motor, Gjensidige

15.00 - 15.50 

Sakskador orsakade av okända motorfordon 

Hur vanligt är det att Trafikförsäkringsföreningen (TFF) får krav på ersättning för sakskador orsakade av okända fordon – och i hur många fall anser de det vara styrkt att ett okänt motorfordon orsakat skadan och ersätter skadelidanden? Hur hanterar TFF dessa krav? Trafikverket och kommuner framställer varje år ett stort antal krav gentemot TFF, avseende skador på vägräcken, stolpar etc. Ersättningen regleras enligt avtal mellan parterna, men hur många krav och hur stora kostnader handlar det om varje år? Hur har utvecklingen sett ut? Vad händer med dessa kostnader? 
Thomas Stenqvist, Skadechef, TFF  

1550 – 1600
Avslutning och sammanfattning av dagen.
Liza Almqvist, Skadespecialist Motor, Gjensidige


Pauser med fika och kaffe ingår under kursdagen.
 Kursledare

Liza Almqvist har 16 års branscherfarenhet som skadespecialist och utvecklande kvalitetsarbete inom motorskador, främst från Gjensidige och Trygg-Hansa. 
 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98