Tolkning och tillämpning av försäkringsvillkor

– principer och metoder inom person- och skadeförsäkring


Försäkringsavtalet är en särskild avtalstyp där allmänna civilrättsliga regler inte alltid gäller. Många försäkringsvillkor har sin grund i historiska formuleringar och både ordval och syften idag kan framstå som oklara. Tolkningen av villkor förutsätter därför ofta en viss kännedom om försäkringsteknik, villkorshistorik och branschpraxis. Det innebär särskilda utmaningar, både på försäkringstagarsidan och inom försäkringsbranschen, för dem som ska tolka och tillämpa eller utveckla villkoren. Tvister i domstol eller skiljeförfarande handlar också relativt ofta om försäkringsvillkor.
 

För vem?

Kursen vänder sig till personer inom försäkringsbranschen och på försäkringstagarsidan som i sitt arbete kommer i kontakt med tolkning och tillämpning av skade- eller livförsäkringsvillkor – det kan till exempel vara försäkringsjurister, advokater, skadereglerare, produktutvecklare, försäkringsförmedlare m.fl.

 

Innehåll och upplägg

Kursen ger en översikt av de tolkningsprinciper och metoder som är aktuella vid tillämpning av försäkringsvillkor, såväl generellt som när det gäller de särskilda frågor som uppkommer i skade- respektive personförsäkring, inklusive individuell och kollektivavtalad tjänstepension. 

Kursdagen inleds med en del som är gemensam för skadeförsäkring och personförsäkring, där allmänna tolkningsprinciper för försäkring gås igenom. Därefter kommer skadeförsäkring och personförsäkring till stor del att behandlas separat i olika spår. Skadeförsäkring behandlas under eftermiddagen dag 1 och personförsäkring under förmiddagen dag 2. Vi rekommenderar dock att du väljer båda för en helhetssyn.

Efter den inledande delen kommer fokus att ligga på ett antal vanligt förekommande försäkringsvillkor inom skade- och personförsäkring som erfarenhetsmässigt har visat sig leda till olika tolkningar. Genomgångarna utgår från vägledande domar, vissa nämndavgöranden och rättslitteraturen, samt seminarieledarnas långa praktiska erfarenhet inom de två områdena.

 

Ur programmet

  • Allmänt om tolkning av försäkringsvillkor
  • Betydelsen av försäkringsvillkorens systematik och det enskilda villkorets syfte
  • Betydelsen av FAL:s bestämmelser vid tolkningen
  • Tillämpning av vanliga villkorsrekvisit: orsaksfrågor, culpabedömning, bevisbörda och beviskrav, jämkning av försäkringsvillkor
  • Innebörden av särskilda begrepp som försäkringstagare, försäkrad, medförsäkrad, förmånstagare m.m.
  • Tolkning av försäkringsvillkor i förhållande till kollektivavtalsbestämmelser


 

Kursledare
 

Carl Johan Rundquist, Jur. kand, har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Carl Johan har sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Han är från 2016 verksam som Senior Associate vid Advokatfirma Dahlgren & Partners.

 

 

 

Birger Nydrén, LL.M UCLA, Jur. kand, Civ. ing. För närvarande egen juridisk verksamhet i Birger Nydrén SPE AB. Dessförinnan verksam vid G Grönberg Advokatbyrå, Stockholm (2012-2016), Chefsjurist Zurich Insurance Nordic (1998-2012), Chefsjurist Trygg-Hansa Näringslivsförsäkring (1993-1998). Tidigare bl a hos SEB Koncernjuridik och dåvarande Byggnadsstyrelsens Juristenhet. Ursprungligen entreprenadingenjör hos Skanska.

Skiljeman och rättegångsombud i ett antal försäkringstvister under de senaste tio åren. Författare till en rad artiklar i juridisk fackpress, och medförfattare till några böcker, angående främst skadestånds- och försäkringsrättsliga frågor.

 Har du frågor? Kontakta mig.
 

Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91