Ekonomi- och skatteseminariet

– status efter implementeringen av nya regelverk

Ett seminarium som vänder sig till dig som arbetar som ekonom, controller eller som aktuarie inom försäkringsbranschen. 
Seminariet syftar till att lyfta relevanta frågeställningar inom ekonomi & skatteområdet och få dem belysta ur olika synvinklar. Vi kommer att göra utblickar mot regelverksförändringar och de utmaningar som dessa medför för försäkringsbranschen.

Efter seminariet kommer det ges möjlighet till mingel och nätverkande. Välkommen!

Program

9.00–9.10
Inledning av moderator 
Henrik Sandberg, CFO, Länsförsäkringar Stockholm

9.10–9.45
Hur förändras ekonomin framöver och vilka trender kan vi se?
Hur förändras och utvecklas finanskartan framöver? Vilka är de stora utmaningarna? Ränte- och inflationsförväntningarna framöver.
Jonas Söderberg, Ekonom, Svensk Försäkring

9.50–10.45
Vad händer med de rapporter som kommer till Finansinspektionen?
Hur har inrapporteringen fungerat och vilka lärdomar och slutsatser kan vi dra? Resultat från FI:s enkät och hur kommer FI arbeta framåt.
Daniel Lundin, Financial Supervisor, Finansinspektionen

10.45–11.00
Paus

11.00–11.30
Skadeförsäkring - när är premierna tillräckliga? 
Under Solvens 2 ska aktuariefunktionen yttra sig om huruvida premienivån är tillräcklig för att täcka framtida kostnader. Detta är relaterat till den grundläggande frågan: är vår affär lönsam? Detta är i sin tur en nyckelfråga under IFRS 17, där man ska separera lönsamma och olönsamma kontrakt. Vi diskuterar hur dessa frågor kan besvaras för skadeförsäkring. Vilken kapitalavkastning ska vi exempelvis räkna med och hur ska vi hantera riskmarginaler?
Esbjörn Ohlsson, Aktuarie Sak, Länsförsäkringar AB 

11.30–12.00
Hur påverkar GDPR ekonomisystem och aktuariearbetet?
Vad innebär den nya dataskyddsförordningen? Hur ska företag arbeta för att efterleva de nya kraven och vad kan hända om man inte är compliant? Med den nya General Data Protection Regulation (GDPR) tar EU ett starkare grepp om skyddet för den personliga integriteten. Som en följd av det ställs en rad nya krav som alla organsiationer måste följa. Dessutom införs kraftfulla sanktioner för de företag som inte följer det nya regelverket med böter på upp till 4% av omsättningen.
Carolin Runnquist, Director & Leader Financial crime FS, PwC

12.00–13.00
Lunch

13.00–14.30
IFRS 17 Insurance Contracts
Efter cirka tjugo års arbete publicerade International Accounting Standard Board (IASB) i maj 2017 den nya standarden IFRS 17 Insurance Contracts. Standarden avser redovisning av försäkringskontrakt och innehåller betydande förändringar mot nuvarande redovisningsregler i Sverige. Under seminariet får du en uppdatering kring

  • standarden och vilken påverkan standarden kan få på svenska försäkringsföretag, och
  • redovisningsmässiga, aktuariella och systemorienterade frågeställningar som blir aktuella vid en implementering av IFRS 17. 

Erica Ulfgrim, Redovisningsspecialist inomförsäkringsredovisning, PwC
Alexander Dollhopf, Aktuarie, PwC
Malin Löfbom, Senior Technical Accounting Specialist, Skandia

14.30–14.45
Paus

14.45–15.45
Hur kan försäkringsindustrin påverkas i Europa efter Brexit?
Hur ser branschen ut i Europa och vart är finanssektorn på väg? Finns det olika underströmningar som påverkar? Digitalisering – vilka trender ser vi? Internationell utblick - vad påverkar försäkringar och pensioner?
Mats Langensjö, Langensjö & Co AB

15.45–16.00
Avslutning och sammanfattning av moderator

16.00-17.00
Mingel med lättare förtäring

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Åse Lyngstad
Projektledare

ase.lyngstad@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97