Juridikseminariet

– det senaste inom försäkringsjuridik


En heldag där du får det senaste inom försäkringsjuridik, inspiration till ditt arbete och en chans att nätverka med branschkollegor.
 

Programinnehåll


9.00–9.10
Moderator öppnar seminariet 
Johan Lundström, Chefsjurist, Svensk Försäkring 

9.10–9.50
Dataskyddsförordningen, GDPR
I april 2016 antog EU en ny dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR), vars regler företag ska följa från och med 25 maj 2018. Hur kommer tillsynsmyndigheten arbeta och hur ska tillsynen gå till? Hur påverkas vi som bransch och vilka konsekvenser kommer det att få för såväl kund som bolag? Ta del av en spännande dialog mellan Martin Brinnen och Viktoria Wastenson. Samtalet leds av moderator. 
Martin Brinnen, Jurist, Datainspektionen  
Viktoria Wastenson, Legal Counsel, Legal Department, SPP

 

9.50–10.30
Finansinspektionens arbete i EIOPA
Sabina Arama Ström är chef för Finansinspektionens försäkringsrättsavdelning. Hon kommer att i ett samtal med moderatorn kommentera bl.a. hur Finansinspektionen deltar i EIOPAs regelarbete, i vilka frågor och med vilka övergripande budskap. Även frågan hur Finansinspektionen för dialog med branschen och andra intressenter inför möten och andra kritiska delar av EIOPAs processer kommer att diskuteras. 
Sabina Arama Ström, Chef, Finansinspektionens försäkringsrättsavdelning.

10.30–10.50
Paus

10.50–11.30 
Hur kommer Brexit påverka försäkringsbranschen?
Vilka praktiska konsekvenser vet och tror vi att Brexit kommer att medföra för försäkringsbranschen? Inom vilka områden är man oeniga och hur långt ifrån varandra står de olika förslagen?
Thomas Pettersson, Advokat och delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Erik Schultz, Associate, Mannheimer Swartling Advokatbyrå

11.30–12.20
Penningtvätt
Vilka är det svåraste tillämpningsfrågorna och hur går arbetet med vägledning till i praktiken för  reglerna om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillämpas i praktiken. Svenska Institutet mot penningatvätt är finansbranschens eget intitativ för att skapa en tydlig vägledning. Vilka frågeställningar ställs vi i försäkringsbranschen inför vid implementeringen av AMLD4 och framtagningen av den försäkringsspecifika delen av SIMPT-vägledningen
Åsa Arffman, Avdelningschef och chefsjurist, Svenska Bankföreningen
Annika Strand, Jurist, Swedbank Försäkring AB

12.20–13.20
Lunch

13.20–14.00
Försäkringsrörelselagen
Hur har försäkringsrörelselagen (FRL) förändrats och utvecklats under åren? Vilka rättsfall är aktuella? Vad ligger framåt, vilka förändringar kan vi se i lagstiftningen?
Per Johan Eckerberg, Advokat och delägare, Advokatfirman Vinge

14.00–14.30
Vilka ärenden hamnar hos ARN?
Vilka är de vanligaste ärendena som Allmänna reklamationsnämnden handlägger?
Vad kan ARN pröva och vilka ärenden kan inte prövas av ARN? I vilka ärenden får konsumenten bifall? Vad är viktigt för försäkringsgivaren att tänka på vid svaromål till ARN.    
Maria Lindh, Områdesansvarig beredningsjurist, Allmänna Reklamationsnämnden

14.30–14.45
Paus

14.45 - 1520
Försäkringsrättslig forskning
Dafne Barkestads
forskning har en försäkringsrättslig inriktning och projektet är en studie av överlåtelser av försäkringsbestånd ur försäkringskundernas perspektiv. Vid beståndsöverlåtelse kan kundskydd ibland vara syftet, så som vid obligatorisk beståndöverlåtelse vid konkurs eller likvidation. Men även vid överlåtelser i rent kommersiella syften måste kundens intresse tillvaratas. Vad har forskningen hittills visat? Kan man redan nu skönja några tydliga slutsatser?
Dafne Barkestad, Doktorand, Stockholm Centre for Commercial Law 

15.20–15.30
Avslutning
Johan Lundström, Chefsjurist, Svensk Försäkring

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98