Tjänstepensionskassor – vägval inför 2019


Enligt nu gällande övergångsbestämmelser ska tjänstepensionskassor senast den 30 juni 2019 ansöka om tillstånd enligt försäkringsrörelselagen eller träda i likvidation. Finansdepartementet förbereder just nu lagstiftning som avser förslag till ny tjänstepensionsreglering. Förslaget kommer att omfatta en möjlighet för tjänstepensionskassor att omvandlas till tjänstepensionsinstitut. När det gäller understödsföreningar har regeringen under hösten meddelat att övergångstiden för att söka tillstånd enligt försäkringsrörelselagen kommer att förlängas ytterligare i väntan på införandet av en ny svensk tjänstepensionsreglering. En sådan reglering väntas träda i kraft 2019.
 

Program

Seminariet behandlar tjänstepensionsdirektivet, det svenska förslaget till reglering för tjänstepensionsföretag, vilka skillnader en svensk tjänstepensionsreglering kan komma att medföra för tjänstepensionskassor i förhållande till dagens reglering och hur en omvandling till tjänstepensionsinstitut kan gå till. Seminarieledare är Viveka Classon, counsel på advokatfirman Vinge, och Lars Bergendal, senior rådgivare på Skandia. Några av de frågeställningar som tas upp under seminariet är:

  • Reglering av tjänstepensionskassor – vad gäller idag?
  • Vad innebär IORP2?
  • Vad vet vi idag om hur IORP 2 ska implementeras i svensk rätt?
  • Hur ser den föreslagna kapitalkravsregleringen ut för tjänstepensionskassor? 
  • Hur är det tänkt att en omvandling till tjänstepensionsinstitut ska gå till?

 

Seminariet kommer att ge stort utrymme för diskussioner, frågor och erfarenhetsutbyte bland deltagarna.

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Stefan Pärsson
VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91