Compliance i försäkringsföretag

– rollen, regelverk, framtid och Solvens II


Kursen vänder sig till dig som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföretag och andra intresserade.
 

Kursinnehåll

Kommande regelverk
Första halvåret 2018 ska nya och omfattande regelverk börja tillämpas av försäkringsföretagen. Förberedelser för tillämpning av de nya regelverken om försäkringsförsäljning (IDD), dataskydd (GDPR) och om faktablad för försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP) pågår nu för fullt, och kommer att påverka regelefterlevnadsfunktionen arbete framöver. I kursen görs för vart och ett av regelverken en genomgång av regelinnehållet med betoning på de mest väsentliga delarna. Därefter diskuteras olika implikationer för regelefterlevnadsfunktionens arbete, såväl i samband med implementering som vid den löpande tillämpningen. Mest tid kommer att ägnas åt IDD, och något mindre åt PRIIP.
 

Tillämpning av de nya solvensreglerna
Baserat på erfarenheter efter närmare två år med det nya solvensregelverket kommer tillämpning av vissa delar av regelverket belysas och diskuteras under kursen. Ett sådant område är efterlevnaden av de omfattande men inte helt tydliga reglerna om uppdragsavtal. Ett annat fokusområde är rapportering och regelefterlevnadsfunktionens roll. Olika områden som generellt kan anses mer riskfyllda eller svåra ur regelefterlevnadsfunktionens perspektiv kommer att belysas och diskuteras. Slutligen kommer ett kursmoment att omfatta intressekonfliktshantering och med fokus på hur företagen bör hantera sina intressekonflikter för att uppfylla kraven regelverket och Finansinspektionens förväntningar, och vilken roll regelefterlevnadsfunktionen bör ta i detta arbete.
 

Metod och organisation för regelefterlevnadsfunktionen
Best practice för regelefterlevnadsfunktionen utvecklas fortlöpande. Kursen kommer att beröra och diskutera tänkbara angreppssätt och praktiska utmaningar rörande riskbedömning, planering, granskningar, dokumentation, framtagande av rapporter mm. Ett annat område som kommer att belysas och diskuteras är hur olika gränsdragningar kan och bör göras avseende regelefterlevnadsfunktionens ansvarsområden.
 

Program Dag 1

Tisdagen den 15 maj
9.00-9.10      
Inledning
Malin Björkmo

9.10-10.30    
Compliancemetodik - hur arbetar man effektivt i regelefterlevnadsfunktionen?
Om riskbedömning, planering, och arbetet som ska utföras.
Viveka Strangert, Head of Financial Legal Services, KPMG

10.30-10.45  
Kaffepaus

10.45-11.45  
Compliancerollen i försäkringsföretag: gränsdragningsutmaningar i flera dimensioner
Staffan Löfgren, Chef Compliance i Länsförsäkringar AB

11.45-12.45  
Lunch

12.45-13.15  
Om kraven på kvalitet vid försäkringsföretagens myndighetsrapportering
Timothy Yuan, ‎biträdande avdelningschef Försäkringstillsyn, Finansinspektionen

13.15-14.15  
Intressekonfliktshantering i försäkringsföretag; vad är intressekonflikter och hur  ska de hanteras?
Timothy Yuan, ‎biträdande avdelningschef Försäkringstillsyn, Finansinspektionen och Malin Björkmo

14.15-14.30  
 Kaffepaus

14.30-15.30  
Aktsamhetsprincipen – vad innebär den och hur ska den tillämpas?
Malin Björkmo

15.30-16.00  
Finansinspektionens senaste sanktioner – vad kan vi lära oss av andras misstag och FI:s beslut?
Malin Björkmo

 

 

Program Dag 2

9.00–9.10
Summering av Dag 1 och inledning
Malin Björkmo

9.10–10.30
Försäkringsdistributionsregelverket- vad kommer att krävas av försäkringsföretagen?
Charlotta Carlberg, chef Compliance, Folksam Liv

10.30-10.45
Paus

10.45-11.45
Förändrade rörelseregler i Solvens 2- hur ska reglerna tolkas?
Malin Björkmo

11.45-12.45
Lunch

12.45-14.15
Dataskyddsregelverket- vad krävs av försäkringsföretagen?
Ida Westin, Market Driver GDPR/Manager Cyber Security, PwC

14.15-15.30
Paus och grupparbete
Vilka är de stora utmaningarna för regelefterlevnadsfunktionen just nu, och hur kan de hanteras?

14.45-16.00
Sammanfattning och reflektioner
Malin Björkmo

Kursledare/moderator

 

Malin Björkmo arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Kärnavfallsfonden, Handelsbanken Fonder, Falck Försäkring och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.

 

 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97