Försäkringsavtalslagen

– hur ska regler om individuell skadeförsäkring tillämpas?


Försäkringsavtalslagen (FAL) trädde i kraft den 1 januari 2006, och trots att lagen är omfattande och detaljerad finns ett stort tolkningsutrymme i flera av bestämmelserna. I lagens olika förarbeten finns en del vägledning, men meningen verkar vara att den exakta innebörden i lagen till stor del ska klargöras genom rättspraxis. Under de år som gått sedan lagen trädde i kraft har Högsta domstolen bara avgjort ett fåtal fall när det gäller innebörden av reglerna i FAL och i flera avseenden är rättsläget därför fortfarande oklart. Det innebär också problem för såväl försäkringsbolagen som de försäkrade.

Kursen ger en översikt över FAL:s regler om individuell skadeförsäkring och ger möjlighet att analysera och diskutera problematiska frågeställningar. Målet är att du ska få en fördjupad kunskap om innebörden av de olika regler som kursen tar upp och även bättre förmåga att argumentera för hur tvister kring reglernas tillämpning bör lösas.

Utgångspunkten är ett antal fiktiva fall som vi analyserar och debatterar. Du som deltagare ges ett stort utrymme att diskutera olika frågeställningar med såväl kursledaren som i grupp.

 

För vem?

Kursens vänder sig i första hand till dig som är försäkringsjurist, skadechef, skadereglerare, ombud eller advokat.

 

Ur programmet


Dag 1

  • Introduktion
  • Allmänt om försäkringsavtalsrätt
  • Allmänt om FAL
  • Kontraheringsplikten
  • Upphörande, förnyelse och ändring av försäkringsavtalet
  • Försäkringsgivarens skyldigheter vid försäkringsfall

 

Dag 2

  • Försäkringsgivarens informationsplikt
  • Försäkringsgivarens skyldighet att betala premie
  • Biförpliktelser på försäkringstagarens sida
  • De nya reglerna om preskription av försäkringsersättning

 

Föreläsare

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkring- och skadeståndsrätt med gedigen erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Anders Manell
Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98