Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II

En överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav, med inriktning på QRT.

 

Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag och försäkringsgrupper kvartalsvis och årligen lämna omfattande kvantitativa rapporter (QRT) till Finansinspektionen som täcker flertalet aspekter av företagets verksamhet. Därtill ska årligen en regelbunden tillsynsrapport (RSR) inlämnas till Finansinspektionen och en rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) publiceras, rapporter som båda innehåller både kvantitativ och kvalitativ information. Enligt gällande riktlinjer bör årlig QRT och RSR godkännas av företagets styrelse medan kvartalsvis QRT bör godkännas av Vd. SFCR måste godkännas av styrelsen.

Med inriktning mot främst QRT ges här en överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav.  Kort berörs även RSR och SFCR, och förhållandet mellan dessa respektive QRT och årsredovisningen.

 

För vem?

Kursen vänder sig främst till befattningshavare inom försäkringsföretag som granskar eller godkänner myndighetsrapporter och därför behöver en samlad överblick över rapporteringskrav och -innehåll, exempelvis VD, CFO, CRO och internrevisor. Kursen kan även ge en helhetsbild och en metodik för att förstå kraven för de som arbetar med att producera delar av rapporterna, exempelvis Financial Controllers, Riskanalytiker och Aktuarier.

 

Ur programmet

  • Struktur och innehåll i rapporteringsregelverket: i EU-förordningar och -riktlinjer, svenska lagar och förordningar samt i Finansinspektionens föreskrifter. Om hur reglerna ska tolkas och tillämpas.
  • Kraven på datakvalitet, intern kontroll och godkännande. Definition av väsentliga fel och materiella förändringar.
  • Överblick över rapporternas innehåll och övergripande struktur. Balansräkning, verksamhet, tillgångar, försäkringar och försäkringstekniska avsättningar, kapitalbas och kapitalkrav, återförsäkring och grupprapporter.
  • Utformning av rapporterings- och kontrollprocesser.

 

Föreläsare

 

Stefan Berggren

Rapporteringskonsult, Periculo 

Stefan har lång och gedigen erfarenhet från bank-, finans- och försäkringsverksamhet och har arbetat såväl i konsult- som i linjeroller. De senaste åren har Stefan framförallt arbetat med att hjälpa banker och försäkringsbolag att anpassa sig till nya regelverk, däribland Basel- och Solvensregelverken.
 

Håkan Nilsson

Riskkonsult, Periculo

Håkan har erfarenhet av operativt arbete och som chef inom riskkontroll, kapitaltäckning, kapitalplanering samt intern-, extern- och myndighetsrapportering. Håkan besitter specialistkunskap om tillsynsregelverken på bank- och försäkringsområdena kombinerat med mycket goda färdigheter inom kvantitativ analys, finansiell redovisning och IT-förvaltning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97