Vi har bytt kundsystem. Om du upplever problem med att logga in eller anmäla dig till någon utbildning, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Personskadeseminariet

20 år som mötesplats i försäkringsbranschen

 

Hösten 1999 genomförde Svenska Försäkringsföreningen för första gången det populära Personskadeseminariet. Sedan dess har Personskadeseminariet varit en populär mötesplats för försäkringsbranschen anställda som arbetar med personskador.

Fira med oss den 26 september då vi bjuder in till födelsedagsfirande och den 20 omgången av Personskadeseminariet!

Seminarieprogrammet tar upp bland annat allt från sjukvårdens utmaningar i framtiden, robotkirurgi för att minska eftervården efter operation och öka antalet operationer till hur vi kan bemöta en person som är oresonlig.

I jubileumsseminariet kommer du även att kunna delta interaktivt genom möjlighet att ställa frågor via din mobil.


Program
 

09.00–09.10 | Seminariet öppnas av moderator

Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf

 

09.10–09.50 | Den svenska sjukvårdens utmaningar

Svensk sjukvård står inför stora utmaningar vad avser bland annat personalförsörjning, avsaknaden av befintliga sängplatser, stängda operationssalar, en administrationshantering som blir allt mer tidskrävande. Till detta ska även den åldrande och växande befolkningen räknas. En dåligt fungerande sjukvård påverkar också försäkringsbolagens arbete. Är lösningen privata sjukförsäkringar, som möjliggör en snabbare diagnostisering och behandling? Är ett nationellt journalsystem en del av lösningen? Hur ser framtidens plan ut, för att lösa de utmaningar sjukvården står inför?

Cecilia Stenbjörn, Analyschef, Myndigheten för vård och omsorgsanalys

09.50–10.30 | Robot Operation – lösningen för att minska köerna

Robotarna har tagit över i allt fler operationssalar. Framför allt används robotarna vid operation av prostatacancer, men även inom tarmoperationer och gynekologi blir de vanligare. Antalet operationer har mer än fördubblats de senaste fyra åren. Evidensen för metoden är, jämfört med öppen kirurgi, inte helt entydig på alla områden. Kritik har framförts mot att införandet av den nya tekniken inte sker samordnat. Är det dessa operationsmetoder som är lösningen på Sveriges växande köer inom kirurgi?

Adam Hagman, Robotdalen - Manager Health Robotics, Technologies for Independent Life, Mälardalens University

 

10.30–10.50 | Paus och nätverkande

 

10.50–11.30 | Den ökande psykiska ohälsan

Den psykiska ohälsan har ökat och det är idag inte ovanligt med samdiagnoser i samband med att den sökande får fastställd diagnos. Vad beror det på? Ställs rätt diagnoser av rätt vårdpersonal? Har samhällsklimatet förändrats? Är det samma utveckling i de övriga nordiska länderna, eller är ökningen i Sverige unik

Fredrik Sandin, Leg. Psykolog och VD, Ahum AB
 

11.30–12.15 | Försäkringskassan och utveckling av sjukskrivningsprocessen

Försäkringskassan lämnade sin slutrapport om utvecklad dialog med hälso- och sjukvården till socialdepartementet nu i juni. Vad var det viktigaste i denna slutrapport? Det pågår också ett utvecklingsarbete med stärkt sjukförsäkringshandläggning och utvecklat stöd till individen, utifrån tidigare givna regeringsuppdrag. Vad är de mest centrala utvecklingsfrågorna i sjukskrivningsprocessen, utifrån det pågående utvecklingsarbetet, och vad är utmaningarna i dessa?

Michael Boman, Partnerstrateg , Avdelningen för Sjukförsäkringen, Försäkringskassan
 

12.15–13.15 | Lunch

 

13.15–14.00 | Aktuella domar och rättsfall

Christina Lamm kommer att redogöra för intressanta domar på personskaderättens område som meddelats under senaste året och som kan komma att påverka skaderegleringen framöver.

Christina Lamm, Försäkringsjurist, Trygg Hansa
 

14.00–14.40 | Paus, Interaktivitet och nätverkande

 

14.40–15.50 | Bemöta den oresonliga personen

Nästan alla har vid något tillfälle stött på den oresonliga personen – den som hävdar sin rätt, främst i juridiska sammanhang. Kanske var det i yrket, i föreningslivet eller i bekantskapskretsen. Syftet för denne är ofta att sätta dit någon annan för felandet, påvisa sin rätt och lyfta fram sin roll som offer. Tillvägagångssättet är detsamma: Den oresonliga personen är oftast väl förberedd med underlag och utdrag från såväl lagar, bestämmelser och domar. Men hur bemöter vi ett sådant agerande? Hur kan du agera när du märker att du har med en oresonlig person att göra, så att alla parter känner sig nöjda?

Andreas Wedeen, legitimerad psykolog och har tidigare varit verksam inom psykiatrin i Region Östergötland
 

15.50–16.00 | Avslutning

Henrik Ask, vice VD och skadechef, Löf

 

Moderator
 

 

Henrik Ask

vice VD och skadechef, Löf