Förändrad flytträtt

Hur anpassar vi oss till den lagändring som föreslås träda i kraft 2020?

 

Det nya förslaget innebär begränsningar av avgiftsuttaget vid återköp och flytt av försäkring, vilket ogillas av flera aktörer på marknaden, även om remissen i stort fått ett positivt mottagande.

Begränsningarna i avgiftsuttagen vid flytt gäller dels avgifter för administrativ hantering av återköp eller flytt, dels uttaget av kvarstående anskaffningskostnader, det vill säga sådana kostnader som uppstod när försäkringsavtalet ingicks men som inte hunnit amorteras vid tidpunkten för flytten. Det föreslås också att det ska bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan tidigare tecknad pensionsförsäkring som ännu inte börjat utbetalas.

Syftet med lagändringarna är att de ska effektivisera möjligheterna att återköpa och flytta sparandet i livförsäkringar. Det sägs ge bättre möjligheter att kunna påverka utfallet av pensionen och annat försäkringssparande. Det har dock framkommit kritik mot förslaget om att kvarstående anskaffningskostnader ska ges retroaktiv tillämpning.

 

För vem?

Den här halvdagen vänder sig i första hand till dig som arbetar som jurist, produktutvecklare, marknadsansvarig, distributionsansvarig, förmedlare, VD eller chef på ett försäkringsförmedlarbolag, försäkringsbolag eller en bank.

 

Innehåll

Nya flyttreglerna 

Mot bakgrund av nuvarande bestämmelsers tillkomst och utvecklingen sedan dess går vi igenom de senaste förändringarna, vilka ska träda i kraft vid årsskiftet. De olika förändringsförslag som presenterats under senare år, men som inte lett till lagstiftning, gås igenom. Även den aktuella debatten och hur försäkringsbolagen kommer att hantera de nya reglerna tas upp.

Vidare kommer Linda Hellström, Chefsjurist, Handelsbanken Liv att berätta hur de ser på förslaget utifrån ett bolagsperspektiv.

 

Kursledare

Carl Johan Rundquist

Jur. kand./Senior Associate, D-Law

Carl Johan har en lång och bred erfarenhet från företag inom pensions- och försäkringsbranschen. Efter tjänstgöring som tingsnotarie samt stadsnotarie i Stockholms stad i några år, har han sedan 1986 arbetat som försäkringsjurist, vice chefsjurist och chefsjurist i flera olika livförsäkringsbolag, bland andra Skandia, Trygg-Hansa och senast SPP. Carl Johan har också varit styrelseledamot i Försäkringsjuridiska Föreningen, IPEBLA, Svenska avdelningen AIDA och styrelseledamot och ordförande i Föreningen Pensionsspecialisterna samt är ledamot i Disciplinnämnden för försäkringsdistribution.

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97