Teknisk arbete pågår!

Denna vecka har vi bytt kundsystem. Detta kan påverka dig som försöker logga in eller anmäla dig till någon aktivitet. Om du upplever problem med att göra något av dessa, vänligen e-mejla oss på info@forsakringsforeningen.se så hjälper vi dig!

×

Compliance i försäkringsföretag

– rollen, regelverk, framtid och Solvens II


Kursen är fullsatt.

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföretag och andra intresserade.

 

Kursinnehåll

Kommande regelverk

Första halvåret 2018 trädde nya och omfattande regelverk i kraft för försäkringsföretagen. Tillämpningen av de nya regelverken om försäkringsförsäljning (IDD), dataskydd (GDPR) och om faktablad för försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP) pågår nu för fullt, och kommer att påverka regelefterlevnadsfunktionen arbete framöver. I kursen görs för vart och ett av regelverken en genomgång av regelinnehållet med betoning på de mest väsentliga delarna. Därefter diskuteras olika implikationer för regelefterlevnadsfunktionens arbete, såväl i samband med implementering som vid den löpande tillämpningen. Mest tid kommer att ägnas åt IDD, och något mindre åt PRIIP.
 

Tillämpning av de nya solvensreglerna

Baserat på erfarenheter efter drygt två år med det nya solvensregelverket kommer tillämpning av vissa delar av regelverket belysas och diskuteras under kursen. Ett sådant område är efterlevnaden av de omfattande men inte helt tydliga reglerna om uppdragsavtal. Ett annat fokusområde är rapportering och regelefterlevnadsfunktionens roll. Olika områden som generellt kan anses mer riskfyllda eller svåra ur regelefterlevnadsfunktionens perspektiv kommer att belysas och diskuteras. Slutligen kommer ett kursmoment att omfatta intressekonfliktshantering och med fokus på hur företagen bör hantera sina intressekonflikter för att uppfylla kraven regelverket och Finansinspektionens förväntningar, och vilken roll regelefterlevnadsfunktionen bör ta i detta arbete.
 

Metod och organisation för regelefterlevnadsfunktionen

Best practice för regelefterlevnadsfunktionen utvecklas fortlöpande. Kursen kommer att beröra och diskutera tänkbara angreppssätt och praktiska utmaningar rörande riskbedömning, planering, granskningar, dokumentation, framtagande av rapporter mm. Ett annat område som kommer att belysas och diskuteras är hur olika gränsdragningar kan och bör göras avseende regelefterlevnadsfunktionens ansvarsområden.

 

Program

Måndagen den 18 november

 

9.00-9.10       Inledning

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB
 

9.10-10.40     Compliancemetodik - hur arbetar man effektivt i regelefterlevnadsfunktionen? Om riskbedömning, planering, rapportering och arbetet som ska utföras.

Emma Andersson, Compliance officer, Skandia

 

10.40-11.00   Kaffepaus

 

11.00-12.00   Aktuella frågor rörande försäkringsföretagens regelefterlevnad.
Daniel Lundin, senior finansinspektör, Finansinspektionen

 

 

12.00-13.00   Lunch
 

 

13.00-13.50 Regelverkens regler om uppdragsavtal – hur kan de tillämpas?

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

 

13.50-14.50   InsureSec – vad bör du i compliancefunktionen veta om självregleringsorganet?

Lina Erenvidh, Operativ chef, InsureSec
 

14.50-15.10   Kaffepaus
 

15.10-16.00   Aktsamhetsprincipen – tolning och tillämpning.
Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

 

Tisdagen den 19 november

9.00-10.00    Tolkningar och förarbeten – hur ska solvenseregler tolkas och vilka är de relevanta förarbetena?

Per Johan Eckerberg, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge

 

10.00-10.20  Kaffepaus

 

10.20-11.20   Compliancerollen i försäkringsföretag: gränsdragningsutmaningar i flera dimensioner.

Staffan Löfgren, Chef Compliance i Länsförsäkringar AB

 

11.20-11.50 Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen: hur bistår man bäst styrelsen i dess arbete med att säkerställa regelefterlevnad.

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

 

11.50-12.50 Lunch

 

12.50-14.00   Försäkringsdistributionsregelverket – utmaningar för compliancefunktionen och relevanta granskningsområden.

Fredric Korling, ansvarig för första linjens compliance, intern och extern distribution, Skandia Liv

 

14.00-14.50   Grupparbete

Aktuella utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen, och hur de kan hanteras.

 

14.50-15.10  Kaffe

 

15.10-16.00 Redovisningar och reflektioner.

Moderator; Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

 

 

 

 

            

Kursledare och moderator


Malin Björkmo arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Kärnavfallsfonden, Handelsbanken Fonder, Falck Försäkring och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98