Compliance i försäkringsföretag

– rollen, regelverk, framtid och Solvens II

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföretag och andra intresserade.

 

Kursinnehåll

Kommande regelverk

Första halvåret 2018 trädde nya och omfattande regelverk i kraft för försäkringsföretagen. Tillämpningen av de nya regelverken om försäkringsförsäljning (IDD), dataskydd (GDPR) och om faktablad för försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP) pågår nu för fullt, och kommer att påverka regelefterlevnadsfunktionen arbete framöver. I kursen görs för vart och ett av regelverken en genomgång av regelinnehållet med betoning på de mest väsentliga delarna. Därefter diskuteras olika implikationer för regelefterlevnadsfunktionens arbete, såväl i samband med implementering som vid den löpande tillämpningen. Mest tid kommer att ägnas åt IDD, och något mindre åt PRIIP.
 

Tillämpning av de nya solvensreglerna

Baserat på erfarenheter efter drygt två år med det nya solvensregelverket kommer tillämpning av vissa delar av regelverket belysas och diskuteras under kursen. Ett sådant område är efterlevnaden av de omfattande men inte helt tydliga reglerna om uppdragsavtal. Ett annat fokusområde är rapportering och regelefterlevnadsfunktionens roll. Olika områden som generellt kan anses mer riskfyllda eller svåra ur regelefterlevnadsfunktionens perspektiv kommer att belysas och diskuteras. Slutligen kommer ett kursmoment att omfatta intressekonfliktshantering och med fokus på hur företagen bör hantera sina intressekonflikter för att uppfylla kraven regelverket och Finansinspektionens förväntningar, och vilken roll regelefterlevnadsfunktionen bör ta i detta arbete.
 

Metod och organisation för regelefterlevnadsfunktionen

Best practice för regelefterlevnadsfunktionen utvecklas fortlöpande. Kursen kommer att beröra och diskutera tänkbara angreppssätt och praktiska utmaningar rörande riskbedömning, planering, granskningar, dokumentation, framtagande av rapporter mm. Ett annat område som kommer att belysas och diskuteras är hur olika gränsdragningar kan och bör göras avseende regelefterlevnadsfunktionens ansvarsområden.

 

Kursinnehåll

Dag 1

 

Compliancemetodik: Om riskbedömning, planering, rapportering och arbetet som ska utföras

Emma Andersson, Compliance officer, Skandia

Aktuella frågor rörande försäkringsföretagens regelefterlevnad

Daniel Lundin, senior finansinspektör, Finansinspektionen

Regelverkens regler om uppdragsavtal – hur kan de tillämpas?

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

InsureSec – vad bör du i compliancefunktionen veta om självregleringsorganet?

Lina Erenvidh, Operativ chef, InsureSec

Aktsamhetsprincipen – tolning och tillämpning

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

 

Dag 2
 

Tolkningar och förarbeten – hur ska solvenseregler tolkas och vilka är de relevanta förarbetena?

Per Johan Eckerberg, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge

Compliancerollen i försäkringsföretag: Gränsdragningsutmaningar i flera dimensioner

Staffan Löfgren, Chef Compliance, Länsförsäkringar AB

Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen: Hur bistår man bäst styrelsen i dess arbete med att säkerställa regelefterlevnad?

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

Försäkringsdistributionsregelverket – utmaningar för compliancefunktionen och relevanta granskningsområden

Fredric Korling, ansvarig för första linjens compliance, intern och extern distribution, Skandia Liv

Grupparbete med redovisningar och reflektioner

Dag 2 avslutas med ett grupparbete där ni får reflektera kring aktuella utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen och hur de kan hanteras. Detta presenteras sedan och diskuteras kring. Passet hålls av moderator Malin Björkmo.

 

            

Kursledare och moderator


Malin Björkmo arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Kärnavfallsfonden, Handelsbanken Fonder, Falck Försäkring och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98