Compliance i försäkringsföretag

– rollen, regelverk, framtid och Solvens II

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföretag och andra intresserade.
 

Kursinnehåll

Kursen kommer både att innehålla avsnitt som rör regelefterlevnadsfunktionens roll och arbetsmetodik och avsnitt som rör tillämpning av olika delar av relevanta regelverk. 

Regelefterlevnadsfunktionens roll och arbetsmetodik

Exempel på områden som kommer att behandlas:

 • Regelefterlevnadsfunktionens ansvarområde; vilka avgränsningar är vanliga och rimliga
 • Gränsdragningar mot och samarbete med övriga centrala funktioner
 • Hur försäkringsföretag kan välja att utforma företagsstyrningssystemet och implikationer för regelefterlevnadsfunktionen
 • Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen
 • Bedömning av compliancerisker och planering av arbetet
 • Råd och stöd eller granskning?
   

Tillämpning av regelverk

Fokus kommer att vara på sådana delar av regelverken där det kan antas att det finns särskilda utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen - kanske för att reglerna är nya, för att de är svårtolkade eller för att FI signalerat att man ser risker eller problem med tillämpningen.

I kursprogrammet för den kommande kursen kommer åtminstone följande områden att ingå;

 • försäkringsdistributionsregelverket,
 • intressekonfliktshantering,
 • uppdragsavtal och
 • hantering av avtal med jävskrets.
   

Det exakta kursprogrammet kommer att meddelas senare.

Nedan återfinns kursprogrammet för motsvarande kurs som gavs i november 2019, som ett exempel.

 

Dag 1

Compliancemetodik: Om riskbedömning, planering, rapportering och arbetet som ska utföras

Emma Andersson, Compliance officer, Skandia

Aktuella frågor rörande försäkringsföretagens regelefterlevnad

Daniel Lundin, senior finansinspektör, Finansinspektionen

Regelverkens regler om uppdragsavtal – hur kan de tillämpas?

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

InsureSec – vad bör du i compliancefunktionen veta om självregleringsorganet?

Lina Erenvidh, Operativ chef, InsureSec

Aktsamhetsprincipen – tolning och tillämpning

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

 

Dag 2
 

Tolkningar och förarbeten – hur ska solvenseregler tolkas och vilka är de relevanta förarbetena?

Per Johan Eckerberg, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge

Compliancerollen i försäkringsföretag: Gränsdragningsutmaningar i flera dimensioner

Staffan Löfgren, Chef Compliance, Länsförsäkringar AB

Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen: Hur bistår man bäst styrelsen i dess arbete med att säkerställa regelefterlevnad?

Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

Försäkringsdistributionsregelverket – utmaningar för compliancefunktionen och relevanta granskningsområden

Fredric Korling, ansvarig för första linjens compliance, intern och extern distribution, Skandia Liv

Grupparbete med redovisningar och reflektioner

Dag 2 avslutas med ett grupparbete där ni får reflektera kring aktuella utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen och hur de kan hanteras. Detta presenteras sedan och diskuteras kring. Passet hålls av moderator Malin Björkmo.
        

Kursledare och moderator


Malin Björkmo arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Euro Accident, Itello och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Disciplinnämnden försäkringsdistribution. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se
08-522 789 97