När förfaller försäkringsersättning till betalning?

 

Frågan om vid vilken tidpunkt försäkringsersättning förfaller till betalning har stor praktisk betydelse. Den i Försäkringsavtalslagen (FAL) angivna tidpunkten – en månad efter det att den ersättningsberättigade lagt fram den utredning som skäligen kan begäras – är allt annat än exakt angiven. Avgörande är en avvägning mellan försäkringsgivarens skaderegleringsplikt på ena sidan och den ersättningsberättigades skyldighet att lägga fram nödvändig utredning på den andra.

Under kursen analyseras och diskuteras denna avvägning i syfte att klargöra vad som konkret krävs för att den bestämda månadsfristen skall börja löpa.

 

Bakgrund

Enligt FAL är ett försäkringsbolag som har fått upplysning om ett försäkringsfall skyldigt att utan uppskov vidta de åtgärder som krävs för att skadan ska kunna regleras. Skaderegleringen ska ske skyndsamt och med hänsyn till den ersättningsberättigades intressen. Försäkringsbolaget brukar mot denna bakgrund sägas ha en skaderegleringsplikt.

Vidare stadgas i FAL att försäkringsersättning i normalfallet ska betalas senast en månad efter det att den ersättningsberättigade lagt fram den utredning som skäligen kan begäras för att fastställa betalningsskyldigheten och mot vem denna ska fullgöras. Den ersättningsberättigades brukar mot denna bakgrund sägas ha en skyldighet att lägga fram nödvändig information.

Om betalning inte sker i rätt tid är försäkringsbolaget skyldigt att betala dröjsmålsränta. Till detta kommer att dröjsmål med betalningen kan medföra att försäkringsbolaget blir skadeståndsskyldigt.

 

För vem?

Kursen riktar sig i första hand till dig som är exempelvis skadereglerare, försäkringsjurist, skadechef, ombud eller advokat.

 

Innehåll

  • Aktuell lagstiftning och annat källmaterial
  • Vad innebär försäkringsbolagets skaderegleringsplikt?
  • Vad innebär den ersättningsberättigades skyldighet att lägga fram erforderlig utredning?
  • I vilken utsträckning inverkar försäkringsbolagets passivitet?

 

Kursledare

 

 

Marcus Radetzki

Professor i civilrätt, Stockholms universitet

Kursen leds av Marcus Radetzki, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, specialist inom försäkrings- och skadeståndsrätt med lång erfarenhet av utbildning i näringslivet.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97