Försäkringsföretagens solvensregler

en grundläggande kurs i solvensrätt

 

Redan 1903 års lag om försäkringsrörelse innehöll solvensregler. I och med genomförandet av Solvens II-direktivet 2016 har det dock blivit tydligt att solvensregelverket är en i grunden rättslig reglering. De tidigare, fåtaliga och enkla kvantitativa solvensreglerna har kompletterats med ett stort antal nya kvantitativa regler, men dessutom med ett betydande antal principbaserade, kvalitativa normer. Vidare har detta komplexa regelverk baserats på en associationsrättslig särreglering om företagsstyrning. Av stor betydelse är även att aktuariens särskilda organansvar har upphört. Även om aktuariefunktionen är en av försäkringsföretagets centrala funktioner, bär styrelsen därför det yttersta ansvaret för de solvensrelaterade frågorna. Svårigheterna med att närma sig rättsfrågorna i solvensreglerna är dock betydande:

 

För det första har ett stort antal bestämmelser i solvensregelverket betydande försäkringsmatematiska inslag. För det andra uppgår den samlade textmassan till över 4 000 textsidor med en mycket komplex struktur, innefattande olika adressater (stater, myndigheter och företag), flera avsändare (Kommissionen, Eiopa, riksdagen, regeringen, Finansinspektionen) och skilda normativa nivåer (direktiv, förordning, ITS, Eiopa-riktlinjer, FRL, föreskrifter, allmänna råd, Q&A). För det tredje finns omfattande brister i regelverket, inte minst i EU:s översättning av Solvens II-direktivet och Solvens II-förordningen till svenska men även i Sveriges genomförande av direktivet.
 

Innehåll

  • Introduktion
  • Lagstiftarperspektivet
  • Revisorperspektivet
  • Aktuarieperspektivet
  • Övergripande regler
  • Pelare I - Introduktion och grundläggande regler
  • Pelare II - Introduktion och grundläggande regler
  • Grupptillsyn
     

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagaren en grundläggande och översiktlig insikt i solvensregelverket. Kursen fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Vidare är syftet med kursen att presentera enkla arbetsredskap och metoder som underlättar att hitta rätt i, förstå och hantera den omfattande djungel av rättsregler som avser företagens solvens. 

Målgrupp

Jurister, aktuarier, revisorer, företagsledning och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, compliance, aktuariella frågor, riskhantering, finansiering, tillsyn och revision
 

Litteratur

Solvensregler, 2019, av Per Johan Eckerberg 
Ingår i kursavgiften

 

Föreläsare

Gunnar Andersson, fil.dr. matmatisk statistik, författare till Livförsäkringsmatematik

Malin Björkmo, ekon.lic. finansiell ekonomi, expert på governance, tidigare bl.a. områdeschef försäkring vid Finansinspektionen

Viveka Classon, advokat, delägare i Vinge, tidigare chefsjurist på Skandia

Per Johan Eckerberg, advokat, delägare i Vinge, författare till FörsäkringsrörelseManualen och Solvensregler

Fabian Ekeblad, advokat, delägare i Vinge, chef för Vinges expertgrupp Corporate Insurance

Morgan Sandström, aukt. revisor, delägare i PwC, ansvarig för PwC:s expertgrupp Försäkring

Patric Thomsson, jurist, expert försäkringsrätt, huvudsekreterare i Solvens II-utredningen


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97