Juridikseminariet

Över ett decennium som mötesplats för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen

 

Juridikseminariet är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringsbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en heldag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och utmaningarna som krishanteringar kring covid-19 har inneburit för branschen 2020.

 

Program
 

09.00–09.40 | Inledning av moderator och hur Svensk Försäkring har samordnat branschen i covid-19 krisen

Vilka erfarenheter har Svensk Försäkring gjort av denna krishantering och hur har de kunnat stötta och samordna branschen?

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring

 

09.40–10.20 | Finansinspektionen och krishantering

EIOPA uppmanade branschen att vidta åtgärder för att mildra effekterna av coronapandemin för konsumenterna. Hur har Finansinspektionen hanterat 2020 och vilka anpassningar har de gjort? Har det medfört några lättnader vad gäller regelverk och rapporteringskrav för branschen? Finns det något som kunde gjorts annorlunda och vilka prioriteringar kommer att göras framöver?

Åsa Larson, Verksamhetsområdeschef Försäkring / Executive Director Insurance, Finansinspektionen
 

10.20–10.40 | Paus och nätverkande


10.40–11.20 | Vilka kontinuitetsplaner har bolagen haft gällande covid-19?

Har bolagen kunnat planera och ha beredskap för denna kris? Vilka lärdomar har man gjort och vad kunde man gjort annorlunda? Hur ser man på branschen framåt och hur kan bolagen gå starkare ur denna kris?

Camilla Modig Hill, Business Continuity Manager, Folksam och Per Westergren, Head of Business Continuity & Crisis Management, Skandia


11.20–12.00 | Rättsfall Omprövning av trafikskadeersättning
 

Högsta domstolens dom i mål T 909-19 angående huruvida rätten till omprövning av ersättning för inkomstförlust kan medföra en omprövning av orsakssambandet.

Talare presenteras inom kort
 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–13.40 | De vanligaste frågeställningarna från konsumenterna

Vilka har varit de vanligaste frågorna till Konsumenternas försäkringsbyrå detta året? Har det varit annorlunda frågeställningar i och med Covid-19 och har behovet av hjälp och rådgivning varit större? Har Konsumenternas Försäkringsbyrå några större projekt på gång?

Anna-Karin Baltzari Danfors, VD, Konsumenternas Försäkringsbyrå
 

13.40–14.20 | Datainspektionens önskemål kring GDRP

Vilka reflektioner har de gjort vad gäller försäkringsbranschens utmaningar kring känsliga uppgifter och personuppgifter? Vilka önskemål har de på branschen och vad skulle behöva förbättras? Har incidentrapporteringen varit fungerade och hur har den följts upp?

Företrädare från Datainspektionen
 

14.20–14.40 | Paus och nätverkande


14.40–15.20 | Molntjänster i försäkringsrörelse

Lämpliga och lagliga förhållningssätt till molntjänster är en aktuell fråga för många försäkringsbolag. Kan sådana tjänster alls användas på ett sätt som är förenligt med tillämpliga lagkrav och regulatoriska förutsättningar? Och hur måste avtalet i så fall utformas? Här presenteras vilka juridiska frågor som är kritiska men även ett analys- och beslutsstödsverktyg som kan vara till stor hjälp för bolagsjuristen i hanteringen av frågor avseende molntjänster.

Johan Kahn, Partner, Daniel Lundqvist, Partner, Advokatfirman Kahn Pedersen 

 

15.20–15.50 | Digital finance strategy

Digitalisering och ny teknik kommer att fortsätta att utvecklas och förändra hur vi får tillgång till finansiella tjänster under de kommande åren. Open finance och försäljning via webben efterfrågas i allt större utsträckning av konsumenten. Hur får bolagen ut så mycket som möjligt av FinTech för att kunna konkurrera globalt?

Talare presenteras inom kort

 

15.50–16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

 

 

 

 

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97