Försäkringsteknik - fördjupning

Kursen för dig som vill kunna tillämpa delar av aktuariens begrepp

Försäkringsteknik - fördjupning riktar sig till dig som har en god erfarenhet av försäkring utan att vara specialist och är van vid begreppen inom försäkringsbranschen. Kursen är en fortsättning av Försäkringsteknik - grundkurs och tar kunskapen vidare till den praktiska tillämpningen av aktuariens begrepp. Kursen är inte avsedd för utbildade aktuarier. 
 

Kursens målgrupp

Kursen passar särskilt bra för dig som vill bygga på dina tekniska kunskaper i försäkring. Du har flera års erfarenhet av arbete i försäkringsbranschen. Du arbetar till exempel idag med försäkringsjuridik, produktutveckling, ekonomi, redovisning, analys, revision, försäkringsförmedling eller liknande. Du arbetar eventuellt med aktuariella uppgifter utan att vara utbildad aktuarie eller du har kontakter med försäkringsföretagets aktuariefunktion.

Förkunskapskrav: Lämpliga förkunskapskrav är genomgången grundkurs i försäkringsteknik, Försäkringsteknik för icke-aktuarier eller Försäkringsteknik - grundkurs, eller motsvarande.


Kursinnehåll

Kursen är uppdelad i tre delar; generell försäkringsteknik, försäkringsteknik med inriktning på skadeförsäkring och försäkringsteknik för liv - och pensionsförsäkring. Kursen pågår i två dagar varav den första dagen ägnas åt teori om konstruktionen av försäkringsföretag, myndigheter som är involverade i ett försäkringsföretags verksamhet och fördjupad försäkringsteknik. Den andra dagen delas upp på ½ dag skadeförsäkring och ½ dag liv- och pensionsförsäkring. Rapportering av en försäkringsportfölj gås igenom och diskuteras. Kursen är uppbyggd på föreläsningar, teori blandat med numeriska exempel.
 

I.    Generell försäkringsteknik II

Den första dagen diskuterar vi mer noggrant ett försäkringsföretags roll i samhället. Här diskuterar vi också de myndigheter som påverkar försäkringsbranschens verksamhet. Vi fördjupar oss i olika fördjupade metoder i försäkringsteknik. Vi lär oss hur man kan använda matematiska modeller, vi kommer att diskutera egenskaper i olika modeller och varför man väljer en viss modell före en annan. Olika definitioner av risk studeras också. Slutligen tar vi upp frågan om kapitalplaceringar och diversifiering.


II.    Fördjupad försäkringsteknik för skadeförsäkring

•    Detaljerad genomgång av skadeförsäkringsprodukter
•    Försäkringskollektiv
•    Prissättning
•    Vad skall premien räcka till
•    Uppföljning av en försäkringsportfölj
•    Försäkringstekniska avsättningar
•    Finansiella nyckeltal
•    Beräkning av solvensnivå – diversifiering
•    Återbäring – olika metoder


III.    Fördjupad försäkringsteknik för liv- och pensionsförsäkring

•    Detaljerad genomgång av liv- och pensionsförsäkringar
•    Försäkringskollektiv – ömsesidighet och vinstdelning
•    Premieberäkning – väntevärdesriktighet, ”best estimate”
•    Osäkerhet i premiebestämning
•    Beräkning av FTA – riskförsäkring och pensionsförsäkring
•    Finansiell uppföljning av enskilda försäkringar
•    Finansiell redovisning av en försäkringsportfölj
•    Beräkning av solvensnivå – diversifiering
•    Effekter av olika återbäringsnivåer
I kursen kommer vi att knyta ihop de olika delarna i en försäkringsverksamhet utgående från en skapandet av en försäkringsportfölj fram till att uppnå en fungerande försäkringsrörelse. Ambitionen är att kunna se den finansiella konsekvensen av skapandet av ett försäkringsföretag. Numeriska exempel kommer att krydda teorin.


Kursledare

Gunnar Andersson

Grundare och ägare av ActStrats AB, ett rådgivningsföretag inom det aktuariella ämnesområdet.

Gunnar är Fil.dr i matematik, statistik, diplomerad aktuarie, adjungerad professor på KTH i matematisk statistik, läroboksförfattare samt föreläsare på kurserna Livförsäkringsmatematik I och II på Stockholms universitet. Tidigare har Gunnar under 15 år varit vd i olika försäkringsbolag, innehaft styrelseposter i ett antal försäkringsbolag, varit avdelningschef på Finansinspektionen samt gästprofessor i USA. För närvarande är Gunnar styrelseledamot i 7AP-fonden samt ordförande i it-företaget OMBEA samt Cefin(Centrum för bank och finans, KTH.

Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97