Online: Försäkringsbolagens outsourcing - regler, praxis och molntjänster

Styrning och kontroll av uppdragsavtal

 

Sedan 2016 har Solvens II-regelverket tillämpats i försäkringsbranschen med bland annat nya krav på hur försäkringsföretag ska gå tillväga när de lägger ut delar av sin verksamhet på uppdragstagare. Kursen går igenom reglerna, Finansinspektionens praxis och berör också aktuella frågor såsom bedömningen av molntjänster och hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv. Vi går även igenom EIOPA:s och EBA:s riktlinjer, inklusive EIOPA:s nya riktlinjer för outsourcing av molntjänster.

Läses med fördel tillsammans med kursen Outsourcing i praktiken för en tvådagarskurs. Kontakta anvarig projektledare nedan för mer information.


För vem?

Kursen vänder sig till dig som jurist, inköpare , IT-ansvarig eller liknande roller som ansvarar för upphandling av konsulter, uppdragstagare och outsourcade tjänster på försäkringsbolag. Kursen passar även dig som arbetar med företagsstyrning, riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen eller är försäkringsförmedlare. Om du ansvarar för samarbeten med förmedlare eller gruppföreträdare kommer du också att ha nytta av kursen eftersom den försäkringsadministration som dessa utför ofta faller inom ramen för outsourcing. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Utformning

Kursen utgår från praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket ska tillämpas i praktiken. Du kommer att få ta del av checklistor som du kan använda vid val av uppdragsgivare samt över vad avtalet behöver innehålla.  Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

Nytt är en uppföljningskurs till denna som som tar upp fler praktiska grepp på hur du kan arbeta för att uppfylla outsourcingkraven i praktiken.
Se: 
Outsourcing i praktiken >> – nästa kurstillfälle den 21 april 2021

Innehåll

  • Vad finns det för regulatoriska begränsningar i möjligheten att ingå uppdragsavtal?
  • Vad menas med uppdrag av väsentlig betydelse?
  • Vad ska man tänka på vid val av uppdragstagare?
  • När ska företaget anmäla outsourcing till Finansinspektionen?
  • ​Finansinspektionens tillsyn och praxis
  • EIOPA:s och EBA:s riktlinjer
  • Uppdragsavtal avseende aktuariefunktionen och andra centrala funktioner
  • Är försäkringsförmedling att betrakta som outsourcing?
  • Hur ska molntjänster bedömas?
  • Hantering av outsourcing från ett dataskyddsperspektiv 

 

Kursledare/föreläsare

 

Camilla Dath

Advokat och Senior associate, Kompass Advokat 

Camilla har mångårig affärsjuridisk erfarenhet från olika advokatbyråer och har arbetat på Kompass Advokat sedan 2012. Hon stöttar löpande försäkringsföretag med juridisk rådgivning i frågor som uppkommer såväl i styrningen av företaget som i den dagliga verksamheten, och har särskilt fokus på det rörelserättsliga och distributionsrättsliga regelverket. Camilla har också haft flera uppdrag som extern bolagsjurist på försäkringsbolag, där hon även varit styrelsesekreterare. 

 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan snart 10 år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och föräkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97