Juridikseminariet 2021

Mötesplatsen för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen

 

Juridikseminariet har passerat 10 år som mötesplats. Du kan i år välja mellan att delta på plats eller distans. Juridikseminariet är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringsbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en hel dag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och utmaningarna som krishanteringar kring covid-19 har inneburit för branschen 2020.
 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm
 

Program

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
 

09.10–10.00 | Dataskydd – nya regler och utmaningar i tillämpningen

EU:s dataskyddsförordning har varit i kraft i tre år och mycket har hänt på dataskyddsområdet under den tiden. Det gäller både kompletterande reglering och utmaningar i tillämpningen. Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet. Domen innebär  att det s.k. Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Domen ställer bl.a. försäkringsbranschen inför svåra överväganden i sina verksamheter. Vilka krav har Integritetsskyddsmyndigheten i anledning av domen men även i övrigt på branschen vad gäller databehandling? Har incidentrapporteringen varit fungerade och hur har den följts upp? Hur har bolagen anpassat sina rutiner?

Jennie Grön, jurist, och Petra Lennhede, jurist, Integritetsskyddsmyndigheten IMY 
 

10.00–10.40 | Kompletteringsregeln och regler kring avdragsrätt vid bonusväxling

Högsta Förvaltningsdomstolen gick på Skatteverkets linje och därmed är domen om bonusväxling och kompletteringsregeln praxis. Arbetsgivarens kostnader för tryggande av pensionsutfästelse för anställda som vill växla till pension får inte dras av enligt kompletteringsregeln. Maximal avdragsrätt vid växling är nu 35 procent av lönen. Hur kom domstolen fram till det här? Åsikterna om domen går isär. Kommer branschen att försöka påverka förändring?

Magnus Dahlgren, advokat, partner och grundare, Dahlgren & Partners
 

10.40–11.00 | Paus och nätverkande
 

11.00–11.45 | Försäkringsförmedlare ansvarsförsäkring - vad innebär direktkravsrätten?

Försäkringsförmedlare måste enligt lag ha en ansvarsförsäkring som täcker skadeståndsskyldighet som kan uppkomma om förmedlaren åsidosätter sina skyldigheter. Syftet med en obligatorisk ansvarsförsäkring är bla att stärka konsumentskyddet vid rådgivning. En skadelidande har direktkravsrätt mot ansvarsförsäkringsgivaren vid en obligatorisk ansvarsförsäkring. Men många konsumenter som vänder sig med ett direktkrav mot förmedlarens ansvarsförsäkringsbolag möts av olika invändningar. En sådan invändning är att reklamation har skett för sent. Konsumenternas Försäkringsbyrå har engagerat sig i frågan om invändningen om för sen reklamation kan göras gällande i en direktkravssituation och kommer att ge sin syn på detta samt även peka på olika hinder som konsumenter möts av när de har ett ersättningsanspråk på grund av vårdslös försäkringsdistribution.

Andrea Ekeblad, Szanto, jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
 

11.45–13.00 | Lunch
 

13.00–13.50 | Den pågående översynen av Solvens II-regelverket – var står vi och vart går vi?

Solvens II-regelverket har varit gällande svensk rätt i endast fem-sex år men är redan inne på sin andra översyn på EU-nivå. Efter den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA:s råd till EU-kommissionen inför översynen så presenterade kommissionen tidigare i år sitt omfattande översynspaket.  Ändringsförslagen förhandlas nu i rådet och Europaparlamentet. Vi får kommenterar från Finansdepartementet och från branschorganisationen Svensk Försäkring om förhandlingsläget och om vilka de viktigaste frågorna är.  

Tord Gransbo, departementsråd på Finansmarknadsavdelningen, Finansdepartementet 
Jonas Söderberg, ekonom, Svensk Försäkring 
 

13.50–14.40 | EU-kommissionens taxonomiförslag

Syftet med taxonomiförordningen är att styra det finansiella kapitalet till företag som har verksamhet som är förenlig med taxonomin. Taxonomin kan även komma att bli styrande för hur EU-medel ska fördelas mellan olika projekt inom ramen för EU:s  Green Deal och andra satsningar. Trots att hela regelverket ännu inte är färdigt, så har vissa regler börjat tillämpas och för att kunna hantera det nya regelverket enligt lagstiftarens intensioner och på bästa sätt i den egna verksamheten måste försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och andra berörda arbeta aktivt och målmedvetet med genomförandet av  hållbarhetsreglerna. Vi får höra ett par branschröster ge sin syn på hur företagen kan bli  branschförebilder inom hållbarhetsområdet och kunna dra nytta av hållbarhetsfrågan i sin marknadsföring. 

Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef, SPP
Caroline Luther, Sustainability Specialist, If Försäkring

14.40–15.00 | Paus och nätverkande
 

15.00–15.50 | Flytträtt på försäkringsområdet med retroaktivitet och påverkan på branschen   

Under senare år har lagstiftaren varit mycket aktiv rörande flytträtt på försäkringsområdet. Frågan har gällt såväl flytträttens omfattning som vilka avgifter som får tas ut av försäkringstagaren. Efter en introduktion till de lagändringar som det gäller så får vi höra representanter för två livförsäkringsföretag redovisa sin syn på vad ändringarna medför för företagen, för marknaden, och för konsumenterna.   

Linda Hellström, chefsjurist, Handelsbanken Liv
Charlotta Carlberg, Chief Executive Officer, Folksam Fondförsäkrings AB
 

15.50 – ca 16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

 

Moderator

 

 

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97