Juridikseminariet 2021

Mötesplatsen för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen

 

Juridikseminariet har passerat 10 år som mötesplats. Du kan i år välja mellan att delta på plats eller distans. Juridikseminariet är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringsbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en hel dag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och utmaningarna som krishanteringar kring covid-19 har inneburit för branschen 2020.
 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm
 

Program

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
 

09.10–10.00 | Dataskydd – nya regler och utmaningar i tillämpningen

EU:s dataskyddsförordning har varit i kraft i tre år och mycket har hänt på dataskyddsområdet under den tiden. Det gäller både kompletterande reglering och utmaningar i tillämpningen. Den 16 juli 2020 meddelade EU-domstolen dom i det så kallade Schrems II-målet. Domen innebär  att det s.k. Privacy Shield-avtalet mellan EU och USA inte ger ett tillräckligt skydd för personuppgifter när dessa förs över till USA. Domen ställer bl.a. försäkringsbranschen inför svåra överväganden i sina verksamheter. Vilka krav har Integritetsskyddsmyndigheten i anledning av domen men även i övrigt på branschen vad gäller databehandling? Har incidentrapporteringen varit fungerade och hur har den följts upp? Hur har bolagen anpassat sina rutiner?

Jennie Grön och Petra Lennhede, Jurister, Integritetsskydssmyndigheten IMY
 

10.00–10.40 | Kompletteringsregeln och regler kring avdragsrätt

Åsikterna går isär vad gäller reglerna för avdragsrätt. Huvudregeln säger att det går att sätta av upp till 35 procent av lönen i premier till pensionen. När man inte kan nyttja den regeln och ändå vill ha ytterligare pensionsavsättningar finns det inget som hindrar arbetsgivare och anställd att avtala om en pensionsåldersänkning ned till som lägst 55 år. Men Skatteverket har inte godkänt avdragsrätt för dessa fall. Vad kommer att gälla och kommer beslut att fattas i Högsta förvaltningsdomstolen?

Magnus Dahlgren, Advokat/partner och grundare, Dahlgren & Partners
 

10.40–11.00 | Paus och nätverkande
 

11.00–11.50 | Försäkringsförmedlare ansvarsförsäkring - vad innebär direktkravsrätten?

Försäkringsförmedlare måste ha en ansvarsförsäkring där den försäkrade har direktkravsrätt mot ansvarsförsäkringsgivaren. Många konsumenter har nekats ansvarsförsäkringsersättning från försäkringsgivaren med hänvisning till att reklamationen till förmedlaren har skett för sent. Frågan är om den invändningen kan göras gällande mot konsumenten, dvs. om den är accessorisk eller om direktkravsrätten är en självständig rätt. Utöver att reklamation har skett för sent har ansvarsförsäkringsgivare även invänt att rådgivningen inte har varit oaktsam, att skada inte kan sägas ha uppkommit och att det saknas orsakssamband finns mellan råd och skada. Vi får höra företrädare för Konsumenternas försäkringsbyrå kommentera dessa aspekter på förmedlares ansvarsförsäkring.

Andrea Ekeblad, Szanto, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå
 

11.50–13.00 | Lunch
 

13.00–13.40 | Den pågående översynen av Solvens II-regelverket – var står vi och vart går vi?

Solvens II-regelverket har varit gällande svensk rätt i endast fem-sex år men är redan inne på sin andra översyn på EU-nivå. Efter den europeiska tillsynsmyndigheten EIOPA:s råd till EU-kommissionen inför översynen så presenterade kommissionen tidigare i år sitt omfattande översynspaket.  Ändringsförslagen förhandlas nu i rådet och Europaparlamentet. Vi får kommenterar från Finansdepartementet och från branschorganisationen Svensk Försäkring om förhandlingsläget och om vilka de viktigaste frågorna är.  

Talare presenteras inom kort
 

13.40–14.30 | EU-kommissionens taxonomiförslag

Syftet med taxonomiförordningen är att styra det finansiella kapitalet till företag som har verksamhet som är förenlig med taxonomin. Taxonomin kan även komma att bli styrande för hur EU-medel ska fördelas mellan olika projekt inom ramen för EU:s  Green Deal och andra satsningar. Trots att hela regelverket ännu inte är färdigt, så har vissa regler börjat tillämpas och för att kunna hantera det nya regelverket enligt lagstiftarens intensioner och på bästa sätt i den egna verksamheten måste försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och andra berörda arbeta aktivt och målmedvetet med genomförandet av  hållbarhetsreglerna. Vi får höra ett par branschröster ge sin syn på hur företagen kan bli  branschförebilder inom hållbarhetsområdet och kunna dra nytta av hållbarhetsfrågan i sin marknadsföring. 

Johanna Lundgren Gestlöf, Hållbarhetschef, SPP och Philip Thörn, Head of Sustainability, If
 

14.30–14.50 | Paus och nätverkande
 

14.50–15.40 | Flytträtt på försäkringsområdet med retroaktivitet och påverkan på branschen   

Under senare år har lagstiftaren varit mycket aktiv rörande flytträtt på försäkringsområdet. Frågan har gällt såväl flytträttens omfattning som vilka avgifter som får tas ut av försäkringstagaren. Efter en introduktion till de lagändringar som det gäller så får vi höra representanter för två livförsäkringsföretag redovisa sin syn på vad ändringarna medför för företagen, för marknaden, och för konsumenterna.   

Linda Hellström, Chefsjurist, Handelsbanken Liv och Charlotta Carlberg, Chief Executive Officer, Folksam Fondförsäkrings AB
 

15.40 – ca 15.50 | Avslutning och sammanfattning av seminariet
 

 

Moderator

 

 

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

 

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se

08-522 789 97