Distributörens roll och ansvar

Kurs i regelverket som styr försäkringsdistribution av livprodukter

 

  Ny kurs  
 

Sedan 2018 tillämpas IDD och lagen om försäkringsdistribution på den svenska marknaden. En nyhet sedan tidigare är att även försäkringsföretag omfattas av lagstiftningen. Bland de nya kraven finns bland annat krav på kontroll av anställda, produktgodkännande och översyn, krav- och behovsprövning, informationskrav samt omfattande regler om rådgivning. Investeringsrådgivning som sker inom ramen för en kapitalförsäkring omfattas av de mest komplexa reglerna i den nya lagen. Pensionsförsäkringar omfattas också i många fall av de komplicerade rådgivningsreglerna. Trots att regelverket har gällt i över två år finns många kvarstående utmaningar att hantera, särskilt för att praktiskt kunna balansera en effektiv verksamhet och kundupplevelsen med de många regelkraven.


För vem?

Kursen vänder sig till dig som jurist, rådgivare, säljare, produktspecialister eller andra som på något sätt hanterar eller ansvarar för distribution av livförsäkringsprodukter. Kursen passar även dig som arbetar med distribution inom ramen för företagsstyrning, riskkontroll och/eller inom regelefterlevnad/compliance inom försäkringsbranschen eller är försäkringsförmedlare. Om du ansvarar för samarbeten med företag eller personer som står för distribution kommer du också att ha nytta av kursen. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.
 

Innehåll

Kursen går igenom relevanta regler, som förutom lagen också omfattar EU-förordningar och Finansinspektionens föreskrifter. Fokus är på distributionsregelverket utifrån ett livförsäkringsperspektiv, men ni kommer också att översiktligt gå igenom andra relevanta regler för distributörer av livförsäkringar såsom konsumenträtt, dataskyddsregler, EU-rätten och penningtvätt. Under kursen kommer ni att gå igenom konkreta exempel och praktiska råd som du som deltagare kan ta med och omsätta i det dagliga arbetet.

Kursen utgår från regelverket och praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket ska tillämpas i praktiken på ett effektivt och kundvänligt sätt. Du kommer att få ta del av praktiska råd som du kan använda och ha som stöd vid t.ex. kontroll av anställda, produktgodkännande, krav- och behovsprövning och rådgivning. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

 • Vad innebär försäkringsdistribution och vilka är försäkringsdistributörer och förmedlare?
 • Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution
 • Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution
 • Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:10) om försäkringsdistribution
 • Rådgivningslagen (2003:862)
 • Delegerad förordning (EU) 2017/2358 om produktgodkännandeprocess m.m.
 • Delegerad förordning (EU) 2017/2359 om ytterligare krav för försäkringsbaserade investeringsprodukter
 • Finansinspektionens roll och funktion
 • God försäkringsdistributionssed
 • Hantering av intressekonflikter och ersättningsregler
 • Hantering av klagomål
 • Kontroll av ledningen (insikt och erfarenhet)
 • Kontroll av anställda (kunskap och kompetens)
 • Krav- och behovsprövning
 • Krav på information och dokumentation/arkivering 
 • Rådgivning, inklusive förhållandet till investeringsrådgivning 
 • Produktgodkännandeprocess och översyn
 • Gruppförsäkringar
 • Valcentraler
 • Grundläggande översikt över regler om konsumentskydd, tystnadsplikt, dataskydd, EU-rätt och regler mot penningtvätt

 

Kunskapstest (valfritt)

Kursdag 2 avslutas med ett kunskapstest. Kursen är en del av Svenska Försäkringsföreningens Diplomprogram inom Liv och tjänstepension, där den utgör 1 av totalt 5 delkurser. Varje delkurs i diplomprogrammet avslutas med ett kunskapstest. Går du hela diplomprogrammet är dessa kunskapstest obligatoriska att genomföra och bli godkänd på för att motta diplom. Går du enbart denna kurs fristående är testet valfritt.

 

Kursledare/föreläsare
 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna har arbetat med affärsjuridik sedan 1999, varav ett år i USA. Hon har under hela sitt yrkesliv intresserat sig för och arbetat med personuppgiftsrätt. Hennes erfarenhet är bred och har sin grund i kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt. Sedan snart 10 år tillbaka har hon även fördjupat sig inom försäkringsrätten. Anna har hållit många utbildningar i bland annat försäkringsrätt och utbildar även inom dataskydd och försäkringsdistribution hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, företrädesvis inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med dataskydd och personuppgifter samt avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97