Skapa motståndskraft mot ekonomisk brottslighet

Kurs i hur du kan arbeta proaktivt för att minska risken för ekonomiska brott

 

Ekonomisk brottslighet som penningtvätt, mutor och korruption, skatteplanering samt bedrägerier förekommer inom alla branscher. På grund av sin samhällsviktiga funktion ställs det extra höga krav på tillståndspliktiga försäkringsbolag att förebygga ekonomisk brottslighet och att organisera sitt arbete på ett sådant sätt så att sådana risker minimeras.

Riskerna är ständigt närvarande och metoderna blir alltmer förfinade. Rutiner och processer och ett välfungerande internkontrollsystem är avgörande för att ha motståndskraft mot hoten som kommer utifrån. Kursen kommer att utgå från gällande regelverk och arbeta med både teori och praktiska exempel.

Kursen riktar sig till dig som önskar få en kunskap och praktiskt tillämpbara verktyg för att förebygga ekonomisk brottslighet hos ett försäkringsföretag. Kursen syftar till att vara såväl allmänbildande som praktiskt tillämpbar. Teori blandas med praktik.

 

Vem passar kursen?

Kursen är bred och vänder sig till dig som arbetar inom olika delar av verksamheten, som jurist, IT, säkerhet, compliance, riskfunktioner eller hos försäkringsförmedlare. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.    

 

Innehåll

  • Regulatoriska krav och praxis för att undvika ekonomisk brottslighet
  • Hur jobbar bolag proaktivt med att upptäcka interna bedrägerier?
  • Case från branschen, domstolsavgöranden och Swedsecs disciplinnämnd  
  • Internkontrollsystem som skydd mot ekonomisk brottslighet
  • Riskanalyser och riskkartläggningar som prioriteringsunderlag för åtgärder
  • Incidentrapportering (system, kunder, anställda)

 

 

Vad får jag som deltagare?

Målet med kursen är att ge dig en bra insyn och praktiska tips för att förebygga ekonomisk brottslighet inom verksamheten.   

 

 

Kursledare

 

Louise Hedqvist

Louise är rådgivare i frågor rörande bland annat företagsstyrning och compliance i finansiella företag, främst försäkring. Hon har varit verksam inom försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll. Tidigare har Louise bland annat varit vice vd på Handelsbanken Liv och chef compliance på Länsförsäkringar AB.
 

 

 

 

Karin Börjesson

Karin har 15 års erfarenhet av sak- och livförsäkring inom både operativa och ledande roller. Största delen av sitt yrkesverksamma liv har hon jobbat med Risk Management på stora försäkringsbolag men hon har också varit arbetat som aktuarie inom Fondförsäkringsbolag. Sedan 2022 är hon verksam som konsult i eget bolag där hon stöttar bolag i riskrelaterade frågor.

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91