Försäkringsskador och tvistelösning

Hur du ökar bolagets chanser till framgång när en tvist är under uppsegling

 

För alla risk- och skadeförsäkringsprodukter är skaderegleringen och rätten till försäkringsersättning den mest kundnära och centrala beståndsdelen.

En ansvarsförsäkring gäller för skadeståndskrav som en kravställare framställer mot försäkringstagaren. Omständigheterna utreds och eventuellt skadeståndsansvar prövas. För andra försäkringsprodukter grundar sig rätten till försäkringsersättning på försäkringsvillkorets omfattning. Om försäkringsfall föreligger kan det även grunda regresskrav. Alla typer av ärenden kan hamna i tvist.

Det är viktigt att redan från det att skadeanmälan görs handlägga skadeärendet på ett korrekt sätt för att öka chanserna till framgång. Det kan handla om att effektivt utreda och bestrida ett krav eller att fastställa ett skadeståndsansvar och framställa ett krav. Under ärendets handläggning är det också viktigt att förbereda för att effektivt kunna driva en process. Detta gäller såväl i tvist mellan försäkringsbolag och försäkringstagare som i tvist mellan försäkringstagare och kravställare. Möjligheterna till regresskrav bör även utredas i ett tidigt stadium för att ligga till grund för beslut om, och i så fall när, ett sådant krav ska drivas.  

Kursen går igenom vad du kan göra för att säkerställa att rätt frågor ställs och att rätt underlag hämtas in. Vi går igenom möjligheterna och ramarna för att väcka talan i domstol eller påkalla ett skiljeförfarande. Vi fortsätter med hur ett domstolsförförande respektive ett skiljeförfarande går till och vad som är viktigt i olika skeden av processen. Vissa viktiga delar kommer att belysas särskilt, t.ex. betydelsen av bevisning och dess funktion. Andra punkter som kommer att lyftas är processkostnader, förlikningar och skillnader mellan domstol och skiljeförfarande. Under kursen kommer vi genomgående att diskutera vad som kan göras för att underlätta processombudets arbete och öka möjligheterna till framgång. Kursledarna kommer också att generöst dela med sig av praktiska tips, t.ex. hur man undviker de vanligaste misstagen. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

För vem?

Kursen vänder sig till dig som är skadereglerare, skadejurist, försäkringsjurist, bolagsjurist, eller som på annat sätt arbetar med försäkringsskador. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Innehåll

 • Ansvarsförsäkring, - parter och motparter
 • Egendomsförsäkring
 • Försäkringsvillkor
 • Rättegångsbalken
 • Lagen om skiljeförfarande
 • Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts (SCC) regler om skiljeförfarande
 • Bevisföring och bevisvärdering
 • Regressmöjligheter
 • Processkostnader och processekonomi
 • Förlikningar
 • Processlägesöversikt
 • Praktiska tips och råd inför och under process
   

 

Kursledare/föreläsare

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, främst inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med hållbarhetsfrågor, dataskydd, avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt, hållbarhet inom finansbranschen och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 

Karolin Karlsson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Karolin arbetar på Kompass Advokat och arbetar främst med att biträda företag med tvistlösning och med försäkringsrättsliga frågor. Karolin har mer än tio års erfarenhet från advokatbyrå och hon har omfattande erfarenhet av bland annat domstols- och förvaltningsprocesser och skiljeförfaranden. Hon har erfarenhet från tvister rörande ett antal olika branscher, inkluderande bland annat försäkring, bolagsrätt och bolagsstyrning, entreprenad och tvister i anledning av företagsöverlåtelser. Karolin har också bred erfarenhet av försäkringsregulatoriska, bolags- och avtalsrättsliga frågor samt frågor inom finansiell reglering.
 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97