Myndighetsrapportering för försäkringsföretag enligt Solvens II

En överblick över styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav

 

Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag och försäkringsgrupper kvartalsvis och årligen skicka in omfattande kvantitativa rapportmallar (QRT) till Finansinspektionen. Därtill skall årligen en regelbunden tillsynsrapport (RSR) skickas in till Finansinspektionen och en rapport om solvens och finansiell ställning (SFCR) ska publiceras på försäkringsföretagets webbsida. Både RSR och SFCR är rapporter som innehåller såväl kvantitativ som kvalitativ information. Årligen skall dessutom Egen risk- och solvensbedömning (ORSA) skickas in till Finansinspektionen. Enligt gällande riktlinjer bör årlig QRT och RSR godkännas av företagets styrelse medan kvartalsvis QRT bör godkännas av VD. SFCR måste godkännas av styrelsen.

Med inriktning mot främst QRT ges en överblick av styrande regler, rapporternas innehåll och kvalitets- och processkrav. Kursen innehåller även en orientering om var ytterligare information om regelverken finns att tillgå, samt aktuella och kommande förändringar av regelverken inom den så kallade Solvens II 2020-översynen. Utbildningen berör även RSR, SFCR och ORSA och förhållandet mellan dessa och QRT respektive årsredovisningen. Den aktuella klimatfrågan kommer även att beröras och särskilt dess inverkan på ORSA:n. Utbildningsmaterialet är omfattande och kan med fördel användas som ett uppslagsverk i det dagliga arbetet.

 

 

För vem?

Kursen vänder sig både till befattningshavare inom försäkringsföretag och personer i roller där granskning eller godkännande av myndighetsrapporter förekommer och därför behöver en samlad bild av rapporteringskrav och -innehåll. Ofta är dessa VD, CFO, CRO, styrelsemedlem eller internrevisor men även medarbetare som producerar delar av rapporterna, exempelvis Rapporteringsekonomer, Financial Controllers, Riskanalytiker eller Aktuarier. Nämnda befattningshavare/roller har stor nytta av kursen som bidrar med både en helhetsbild och metodik för att förstå rapporteringskraven.

 

 

Innehåll

  • Bakgrund och syfte med Solvens II-regelverket.
  • Struktur och innehåll i rapporteringsregelverket: EU-förordningar och -riktlinjer, svenska lagar och förordningar samt Finansinspektionens föreskrifter. Tolkning och tillämpning av reglerna.
  • Kraven på datakvalitet, intern kontroll och godkännande. Definition av väsentliga fel och materiella förändringar.
  • Överblick över rapporternas innehåll och övergripande struktur. Balansräkning, verksamhet, tillgångar, försäkringar och försäkringstekniska avsättningar, kapitalbas och kapitalkrav, återförsäkring och grupprapporter.
  • Utformning av rapporterings- och kontrollprocesser.
  • Nyheter och kommande förändringar i regelverken, främst avseende Rapportering och offentliggörande.

 

 

Kursledare

 

 

Stefan Berggren

Rapporteringskonsult, Periculo AB

Stefan har lång och gedigen erfarenhet från bank-, finans- och försäkringsverksamhet och har arbetat såväl i konsult- som i linjeroller. De senaste åren har Stefan framförallt arbetat med att hjälpa banker och försäkringsbolag att anpassa sig till nya regelverk, däribland Basel- och Solvensregelverken.

 

Julia Kahlström

Rapporteringskonsult, Periculo AB

Julia är en analytisk ekonom med stor erfarenhet från försäkringsbranschen och myndighetsarbete. Julias tidigare arbete har i huvudsak inneburit myndighetsrapportering för försäkringsbolag, fondbolag och banker. I sin senaste roll arbetade Julia som specialist inom Solvens II och IORP. Julia har även erfarenhet av projektledning och systemimplementationer.

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91