Compliance i försäkringsföretag

– rollen, regelverk, framtid och Solvens II

Kursen vänder sig till dig som är anställd inom såväl ledningsfunktioner som funktionerna för compliance, riskkontroll och internrevision i ett försäkringsföretag eller andra finansiella företag, som arbetar med regelefterlevnadsfrågor i försäkringsföretag och andra intresserade.

 

Kursinnehåll

Kommande regelverk

Första halvåret 2018 ska nya och omfattande regelverk börja tillämpas av försäkringsföretagen. Förberedelser för tillämpning av de nya regelverken om försäkringsförsäljning (IDD), dataskydd (GDPR) och om faktablad för försäkringsbaserade investeringsprodukter (PRIIP) pågår nu för fullt, och kommer att påverka regelefterlevnadsfunktionen arbete framöver. I kursen görs för vart och ett av regelverken en genomgång av regelinnehållet med betoning på de mest väsentliga delarna. Därefter diskuteras olika implikationer för regelefterlevnadsfunktionens arbete, såväl i samband med implementering som vid den löpande tillämpningen. Mest tid kommer att ägnas åt IDD, och något mindre åt PRIIP.
 

Tillämpning av de nya solvensreglerna

Baserat på erfarenheter efter närmare två år med det nya solvensregelverket kommer tillämpning av vissa delar av regelverket belysas och diskuteras under kursen. Ett sådant område är efterlevnaden av de omfattande men inte helt tydliga reglerna om uppdragsavtal. Ett annat fokusområde är rapportering och regelefterlevnadsfunktionens roll. Olika områden som generellt kan anses mer riskfyllda eller svåra ur regelefterlevnadsfunktionens perspektiv kommer att belysas och diskuteras. Slutligen kommer ett kursmoment att omfatta intressekonfliktshantering och med fokus på hur företagen bör hantera sina intressekonflikter för att uppfylla kraven regelverket och Finansinspektionens förväntningar, och vilken roll regelefterlevnadsfunktionen bör ta i detta arbete.
 

Metod och organisation för regelefterlevnadsfunktionen

Best practice för regelefterlevnadsfunktionen utvecklas fortlöpande. Kursen kommer att beröra och diskutera tänkbara angreppssätt och praktiska utmaningar rörande riskbedömning, planering, granskningar, dokumentation, framtagande av rapporter mm. Ett annat område som kommer att belysas och diskuteras är hur olika gränsdragningar kan och bör göras avseende regelefterlevnadsfunktionens ansvarsområden.

 

Program

 

Tisdagen den 20 november
 

09.00-09.10 Inledning
Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB
09.10-10.40 Compliancemetodik - hur arbetar man effektivt i regelefterlevnadsfunktionen? Om riskbedömning, planering, rapportering och arbetet som ska utföras.
Viveka Strangert, Viveka Strangert Consulting AB
10.40-11.00 Kaffepaus
11.00-12.30 Försäkringsdistributionsregelverket – vad innebär det för försäkringsföretagen och var kan de största regelefterlevnadsriskerna finnas?
Charlotta Carlberg, chef compliance, Folksam Liv
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.40 Aktuella frågor rörande försäkringsföretagens regelefterlevnad
Timothy Yuan, ‎biträdande avdelningschef Försäkringstillsyn, Finansinspektionen
14.40-15.00 Kaffepaus
15.00-16.00 Aktsamhetsprincipen – innebörd och tillämpning
Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB

 

Onsdagen den 21 november
 

09.00-10.00
Tolkningar och förarbeten – hur ska solvenseregler tolkas och vilka är de relevanta förarbetena?
Per Johan Eckerberg, advokat och delägare, Advokatfirman Vinge
10.00-10.20 Kaffepaus
10.20-11.20 Compliancerollen i försäkringsföretag: gränsdragningsutmaningar i flera dimensioner.
Staffan Löfgren, Chef Compliance i Länsförsäkringar AB
11.20-11.50 Regelefterlevnadsfunktionen och styrelsen: hur bistår man bäst styrelsen i dess arbete med att säkerställa regelefterlevnad.
Malin Björkmo, Björkmo Advisors AB
11.50-12.50 Lunch
12.50-13.40 InsureSec – vad bör du i compliancefunktionen veta om självregleringsorganet?
Lina Erenvidh, Operativ chef, InsureSec
13.40-14.40

Grupparbete
Aktuella utmaningar för regelefterlevnadsfunktionen, och hur de kan hanteras.

14.40-15.00 Kaffepaus
15.00-16.00 Redovisningar och reflektioner

             

         

Kursledare och moderator

Malin Björkmo arbetar sedan 2012 som rådgivare i frågor rörande företagsstyrning i finansiella företag, huvudsakligen försäkring. Hon har också uppdrag i ett antal styrelser: Tredje AP-fonden, Kärnavfallsfonden, Handelsbanken Fonder, Falck Försäkring och Trygg Stiftelsen, och är vice ordförande i Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd. Malin har tidigare bl.a. varit chef för Försäkring och Fond på Finansinspektionen och kapitalförvaltningschef på Skandia Liv.

 


Har du frågor? Kontakta mig.


Annika Lindqvist
Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97