Personskadeseminariet 2022

Mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar

 

Personskadeseminariet är sedan 1999 mötesplatsen för dig som arbetar med personskadeförsäkringar och vill uppdatera dig inom med det senaste inom området. Medverkar gör erfarna specialister och praktiker inom området som ger dig viktiga uppdateringar i aktuella frågeställningar som rör området personskadeförsäkring. Välkommen till ett seminarium med nätverkande och kompetensutveckling!

 

Program

 

09.00 - 09.10 | Seminariet öppnas av moderatorn

 

09.10 – 10.00 | Post-Covid: Vad vet forskningen i dag?

Det finns inte riktigt ännu någon exakt siffra över hur många som lider av Post-Covid i Sverige. Däremot finns det dock studier från olika länder som visar på att en population av 3–10% med genomgången Covid-infektion, har symtom 12 veckor (eller längre) efter sjukdomsdebut. Besvären kan variera, men en onaturlig trötthet kombinerat med andra kvarstående symtom som fysisk- och kognitiv funktionsnedsättning och minnesproblem. Var står vetenskapen idag och vad är den senaste forskningen kring Post-Covid?

Markus Weis, Överläkare inom intensivvård

 

10.00 – 10.45 | Hur arbetar Försäkringskassan med att begränsa långtidssjukskrivning?

Hur arbetar Försäkringskassan förebyggande samt för att begränsa långvarig sjukskrivning. Hur har Covid påverkat deras arbete och har handläggningstider ökat? Hur fungerar omställningsmöten till Arbetsförmedlingen och vilka övriga samarbeten finns med sjukvård, arbetsgivare, kommuner samt försäkringsbolag. Finns det nya arbetssätt och metoder som Försäkringskassan kommer att arbeta efter? 

Camilla Stege, Samverkansansvarig, Försäkringskassan

 

10.45 – 11.10 | Paus och nätverkande
 

 

11.10 – 11.50 | Kan AI ersätta den fysiska läkarbedömningen?

Skulle AI kunna ta över vården? Forskningen om AI i vården är splittrad. Alltmer avancerade it-system utvecklas med inslag av AI. I vården finns olika typer av digitalt baserade stöd vilka främst används för diagnostik. Automatiska EKG-bedömningar har till exempel funnits i flera år — men är AI ett betydande instrument i diagnosticeringen? Finns det inte en risk att den AI baserade bedömningen ger fel diagnos?

 

11.50 – 12.00 | Sammanfattning av förmiddagen

 

 

12.00 – 13.00 | Lunch

 

 

13.00 – 14.00 Aktuella domar och rättsfall

Få en genomgång i de aktuellaste rättsfallen och domarna under året inom personskador. Vad kan vi lära oss av dessa? Följande domar kommer att presenteras:

  • Svea hovrätts dom i mål T 1600-20

Målet handlar bland annat om frågor avseende om ett bindande avtal har träffats i fråga om samband och invaliditetsgrad under skaderegleringen mellan försäkringsbolag och skadelidande, dels genom skriftligt avtal och dels genom konkludent handlande. Samt frågor om samband. 

  • Svea hovrätts dom i mål T 3426-21

Målet handlar om rätt till omprövning av inkomstförlust vid en väsentlig förändring av de förhållanden som legat till grund för ersättningens bestämmande. 

  • Hovrätten för Västra Sverige dom i mål T 6154-20

Målet handlar om sambandsfråga och skillnaden mellan tingsrättens och hovrättens värdering av medicinsk bevisning

  • Svea hovrätt dom i mål T 14256-20

Målet avser fråga om samband och fastställande av att den ”traumatiska principen” alltjämt är accepterad av domstolspraxis vid bedömning av sambandsfrågor, även om tillämpligheten av denna princip vid kroniska smärttillstånd har ifrågasatts. 

Magnus Altin, Försäkringsjurist, Trygg Hansa
 

14.00 – 14.40 | Skadepanorama från Löf

Få en inblick i hur Löf arbetar med skadeförebyggande arbete och patientsäkerhet. Dessutom bjuder föreläsarna på en panoramabild över personskador från Löf:s vardag under Covid19-pandemin.

Marita Danielsson, chefssjuksköterska, Löf
Malin Engelheart, projektsamordnare, Löf

 

14.40 – 15.00 | Paus och nätverkande

 

15.00 – 15.40 | Misslyckade estetiska behandlingar

Under pandemin såg man en ökning av att antalet estetiska behandlingar, både nationellt och internationellt. Kanske beror ökningen på att tid nu fanns för åtgärder. Men en annan orsak kan också vara att fler såg sig dagligen i videomöten och upptäckte förändringar man ansåg sig vilja göra. Men alla estetiska behandlingar får inte önskat reslutat.  Vilka krav ställs på utförare av estetiska behandlingar? Kan man få ersättning genom patientförsäkringen? 

Agneta Karlbom, Försäkringsjurist/Kanslichef, Patient - och läkemedelsskadenämnden

15.40 – 15.55 Sammanfattning och avslut av seminariet

 


 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan.

Lokal för deltagande på plats är:

Finlandshuset Konferens
Snickarbacken 4
111 39 Stockholm

 

Moderator

 

Christina Lamm

Christina Lamm arbetar som försäkringsjurist på Trygg-Hansa med särskild inriktning mot personförsäkringar på villkorsmässig grund. Christina har arbetat med personskador sedan 1999. I arbete som försäkringsjurist ingår rådgivning, villkorsarbete, interna utbildningar samt att företräda försäkringsbolaget i domstolar och ARN. Christina Lamm är en erfaren föredragshållare och har även hållit externa utbildningar bl a i IFUs regi. Christina Lamm är även ordförande i försäkringsjuridiska föreningen (FJF). 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.


 

Anders Manell

Projektledare

anders.manell@forsakringsforeningen.se
08-522 789 98