Juridikseminariet

Mötesplatsen för dig som arbetar med regelefterlevnad och lagstiftning inom försäkringsbranschen

 

Juridikseminariet har passerat 10 år som mötesplats. Du kan i år välja mellan att delta på plats eller distans. Juridikseminariet är mötesplatsen för dig som arbetar med regelverk och compliance inom försäkringsbranschen och myndigheter med inriktning på försäkringsjuridik. Under en hel dag går vi igenom uppdateringar inom regelverk och aktuella rättsfall.

 

Program 

 

09.00–09.10 | Inledning av moderator

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
 

09.10–09.45 | De vanligaste frågeställningarna från konsumenterna

Vilka har varit de vanligaste frågorna till Konsumenternas försäkringsbyrå detta år? Branschen har stått sig stark under pandemin och efterfrågan av försäkringar har ökat markant och likaså frågeställningarna från kunden. Vilka har varit de vanligaste frågorna och har kriget i Ukraina påverkat frågeställningarna? Har Konsumenternas Försäkringsbyrå några större projekt på gång?

Peter Stark, Jurist, Konsumenternas Försäkringsbyrå

 

09.45–10.25 | Reglering av datadelning - möjligheter och utmaningar  

Som en del av EUs digitala finansstrategi har EU-kommissionen presenterat ett förslag till förordning för delning av kundinformation för finansiella tjänster, kallat FIDA (Financial Information Data Access). Detta kommer att vara en viktig del i genomförandet av det som allmänt kallas för Open Finance, dvs att kundernas information ska kunna delas och hanteras av fler aktörer inom ramen för olika finansiella tillämpningar. Vilka skyldigheter respektive rättigheter att göra data tillgängligt respektive få tillgång till data kommer gälla för företag verksamma inom försäkringsområdet? På vilket sätt ska kunderna kunna styra över sin information och hur ska aktörerna samarbeta när det gäller infrastruktur och standarder för datadelning?

Pär Karlsson, Senior Adviser, Svensk Försäkring 
 

10.25–10.40 | Paus och nätverkande
 

10.40–11.20 | Högsta domstolens dom om tolkning av villkor i epidemiavbrottsförsäkring

Högsta domstolens dom i målet mellan Sturecompagniet och Gjensidige meddelades den 11 juli i år, och innebär att Sturecompagniets tolkning av försäkringsvillkoren för försäkringsföretagets epidemiavbrottsförsäkring inte heller vann gehör hos högsta instans. Domen innehåller ett antal tydliga ställningstaganden rörande tolkningen av försäkringsavtal.

Stefan Bessman, Partner, Westerberg & Partners Advokatbyrå AB 

 

11.20–12.00 | Cyberförsäkring - utmaningar och möjligheter framöver

Databrottsförsäkringar – cyberförsäkringar – ökar i betydelse. Vi får här belyst vilket försäkringsskydd som erbjuds i dessa försäkringar och vad som i vart fall hittills brukar undantas, och varför. Legala och etiska perspektiv kommer att beröras, liksom även vilka riskparametrar som bedöms, och hur.

Johan Hedenstedt, Underwriting Manager Cyber, Dual Nordics 

 

12.00–13.00 | Lunch

 

13.00–13.40 | EU-kommissionen - idag och i morgon

EU-kommissionens roll i EU-systemet är  bl.a. att bidra till att forma EU:s övergripande strategier, förslå nya EU-regler och se till att de följs. Vi får en presentation – bakåt- och framåtblickande – om  prioriteringar och strategi för ”fördragets väktare”.    

Erik von Pistohlkors, biträdande chef, EU-kommissionens representation i Sverige

 

13.40–14.20 | Är administrativa sanktionsavgifter försäkringsbara?

Finansinspektionen publicerade i juni i år ett rättsligt ställningstagande rörande om det är förenligt med god försäkringsstandard att tillhandahålla försäkringar mot böter och administrativa sanktionsavgifter. Myndighetens svar är nej. Jessika van der Sluijs belyser och nyanserar frågeställningen utifrån försäkringsavtalsrättsliga och försäkringsrörelserättsliga utgångspunkter.

Jessika van der Sluijs, professor i civilrätt, Stockholms universitet  

 

14.20–14.35 | Paus och nätverkande
 

14.35–15.15 | Finansinspektionens hållbarhetsarbete

I det globala policyarbetet är omställningsplaner ett verktyg som är högt upp på agendan. Att finansiella och icke-finansiella företag tar fram och rapporterar om sina omställningsplaner ingår även i EU-regelverk inom hållbar finans. Bland annat kommer krav på att företag ska redogöra för sina omställningsplaner i sin hållbarhetsrapport, genom det nya direktivet om företags hållbarhetsredovisning. Företagens omställningsplaner spelar därför en nyckelroll i omställningen mot en hållbar ekonomi. Hur ser Finansinspektionens roll ut i detta arbete?

Johanna Fager Wettergren, Hållbarhetschef, Finansinspektionen 

 

15.15–15.55 | Stärkt investerarskydd på försäkringsområdet

EU-kommissionen publicerade i maj i år sitt länge omtalade förslag om stärkt investerarskydd på finansiella marknader. Lagstiftningspaketet rör bl.a. kundinformation, produktgodkännandeprocesser, hantering av intressekonflikter samt provisioner och andra tredjepartsersättningar.  Vi får höra en presentation och kommentarer från Finansdepartementet om både innehållet i förslagen och hur förhandlingarna mellan EU-institutionerna går framåt.

Jonas Sunding, Kansliråd, Finansdepartementet

 

15.55 – ca 16.00 | Avslutning och sammanfattning av seminariet

Johan Lundström, chefsjurist, Svensk Försäkring
 

Moderator

 

Johan Lundström

Chefsjurist, Svensk Försäkring

Johan arbetar med försäkrings- och tjänstepensionsföretagens regelverk alltsedan 1996; med bakgrund som assessor i Svea hovrätt och efter en tid vid Finansinspektionen började han det året med lagstiftningsarbete på Finansdepartementets försäkringsenhet. Johan stannade på departementet som enhetschef fram till 2007 då han anställdes på branschorganisationen Svensk Försäkring som chefsjurist.    

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97