AI, DORA och digitalisering i försäkringsbranschen

Nya regelverk, hur tillämpar vi dem i praktiken?

 

Fullbokad - se nytt kurstillfälle den 28 maj =>

Digitaliseringen fortsätter på bred front inom försäkring och många nya möjligheter öppnar sig med maskininlärning och andra metoder för databearbetning i stor skala. Samtidigt ökar Finansinspektionen och Eiopa sitt tillsynsfokus på digitaliseringens risker. Den digitala motståndskraften är högt på agendan och har kommit för att stanna. Som ett led i arbetet på EU-nivå att hantera digitaliseringens risker och möjligheter skapas nya ramar för företagen, i form av förordningar och direktiv. För att kunna implementera och tillämpa reglerna, och samtidigt ta vara på alla möjligheter som den nya tekniken erbjuder, behöver försäkringsföretag, försäkringsförmedlare, tjänstepensionsföretag och andra berörda arbeta aktivt och målmedvetet med implementeringen. Detta gäller för såväl traditionella bolag som insuretech-/fintech-bolag.

Under kursen ger vi en karta över flera nya och kommande regelverk, och en färdplan för hur de kan implementeras.  Vi sätter reglerna i ett sammanhang och diskuterar hur de relaterar till andra krav som gäller för försäkringsföretag, t.ex. inom företagsstyrning och dataskydd.

Kursen är indelad i två fokusområden. Det första fokusområdet är Integritet och AI, det andra fokusområdet är Informationssäkerhet och DORA (Digital Operational Resilience Act).

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under seminariet. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats:

Westmanska Palatset
Holländargatan 17
Stockholm

 

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som önskar en fördjupad kunskap inom AI, informationssäkerhet och digitalisering ur ett försäkringsperspektiv. Kursen vänder sig till bland annat till bolagsjurister, IT-strateger och IT-chefer, IT-säkerhetsansvariga, digitaliseringsansvariga, dataskyddsombud, dataskyddsspecialister, produktutvecklare, riskansvariga andra som arbetar med operativa risker, medarbetare inom riskhanteringsfunktionen, skadechefer och underwriters.

 

Utformning

Kursen utgår ifrån regelverket och praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket kan tillämpas i praktiken på ett effektivt och kundvänligt sätt. Du kommer att få ta del av praktiska råd som du kan använda och ha som stöd vid implementering och efterlevnad. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

Innehåll

 • Översikt över nya och kommande regelverk på området:
  • AI Act
  • Data Act
  • Digital Services Act
  • Digital Market Act
  • DORA
  • ePrivacy-förordningen
    
 • Fokusområde 1: Integritet och AI
  • Översiktlig genomgång av relevanta regler i AI Act och GDPR
  • Maskininlärning
  • Data från sakernas internet (IoT/Internet of things)
  • Automatiserade beslut och profilering
  • Hur hantera risk för diskriminering och andra oönskade effekter?
    
 • Fokusområde 2: Informationssäkerhet och DORA
  • DORAs struktur och innehåll
  • Informationssäkerhetskrav
  • Tester – vad och hur ofta?
  • Hantering av leverantörer
  • Vägen från insikt till implementering 

 

Kursledare och föreläsare

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin har omfattande erfarenhet av att implementera alla typer av regelverk, särskilt de som rör IT och digitalisering, t.ex. outsourcing/molntjänster, IKT-riktlinjer och DORA. Han arbetar även med rådgivning rörande digitalisering av traditionella tjänster, t.ex. robotrådgivning och digitala distributionsflöden. Kawin hjälper företag med riskfrågor avseende IT-risker och andra operativa risker, ofta genom ett nära samarbete med riskhanteringsfunktionen och/eller IT-säkerhetschefen. Kawin har uppdrag som complianceansvarig för finansiella bolag. Han biträder även företag med avtalshantering, särskilt gällande IT-avtal, molntjänstavtal, outsourcingavtal, samarbetsavtal och distributionsavtal. Kawin hanterar även frågor inom dataskydd/GDPR.

 

 

Anna Lööv

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Anna är specialiserad på regelverket kring företagsstyrning/governance inom finansiell sektor, och är en uppskattad föreläsare och utbildare bland annat på outsourcingområdet. Hon hjälper företag att implementera och efterleva outsourcing-, moln- och IKT-riktlinjer från EBA och EIOPA och jobbar med implementeringen av DORA för finansiella företag. Hon arbetar dagligen med olika finansregulatoriska frågor, ofta med anknytning till molntjänster. Hon företräder både reglerade bolag och tjänsteleverantörer, t.ex. fintechbolag. Anna är även specialiserad inom dataskydd/GDPR och är rådgivare till flera finansiella aktörer på det området. Hon har ett stort teknikintresse och arbetade som elektronikingenjör i försvaret innan hon utbildade sig till jurist.

 

 

Lina Sandmark

Advokat, Kompass Advokat 

Lina hjälper försäkringsföretag och andra finansiella företag att följa de finansiella regelverken, särskilt avseende outsourcing, molntjänster, IKT och DORA. Hon har omfattande erfarenhet av att upprätta styrdokument, ta fram och granska olika former av villkor, distributionsavtal, outsourcingavtal och informationstexter. Hon har ett stort intresse för den tekniska utvecklingen och hur företag kan dra nytta av de möjligheter som utvecklingen möjliggör, samtidigt som företagsstyrning och governance påverkas. Inom dataskydd hjälper hon bland annat till med frågeställningar såsom bedömning av laglig grund och incidenter, konsekvensbedömningar, framtagande av informationstexter och PUB-avtal samt stöd till DSO i dennes kontrollarbete. Lina arbetar även med cookierelaterade frågor.

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97