Hållbarhet i försäkringsbranschen

Vilka regler gäller och hur kan reglerna tillämpas i praktiken?

 

Hållbarhet är fortsatt ett hett tema som går framåt på bred front. Det märks inte minst inom den finansiella sektorn, där en uppsjö av nya regelverkskrav har införts och kommer införas både genom helt nya regelverk och ändringar i befintliga regelverk. Reglerna är en del av EU:s handlingsplan för hållbara finanser.  För att kunna implementera och tillämpa reglerna på ett bra sätt måste försäkringsföretag, tjänstepensionsföretag och andra berörda arbeta aktivt och målmedvetet med implementering av hållbarhetsreglerna. Detta är en förutsättning för att kunna bli en branschförebild inom hållbarhetsområdet och för att kunna dra nytta av hållbarhetsfrågan i sin marknadsföring.

Kursen går igenom relevanta regler, bland annat disclosureförordningen och nivå 2-regleringen (den delegerade förordningen). Vi går även igenom taxonomiförordningen, och de regler som finns inom IDD-regelverket och Solvens 2-regelverket inom hållbarhet. Vi gör också en utblick mot tjänstepensionsregelverket (IORP 2). Inom disclosureförordningen går vi igenom alla delar som rör krav i förhållande till styrdokument/policyer, information på företagets webbplats, förköpsinformation, produktinformation, marknadsföringsmaterial och rapportering. Vi sätter reglerna i ett sammanhang och diskuterar hur reglerna relaterar till andra krav som gäller för försäkringsföretag, t. ex. inom företagsstyrningen och produktinformation.

 

Praktisk information

Du kan välja att delta digitalt eller på plats i Stockholm under kursen. Detta väljer du i anmälan. Lokal för deltagande på plats är:

Svenska Försäkringsföreningen
Karlavägen 108, plan 6
104 51 Stockholm

 

För vem passar kursen?

Kursen vänder sig till dig som jurist, kapitalförvaltare, hållbarhetsspecialist, produktspecialist eller andra som på något sätt hanterar, ansvarar för eller arbetar med hållbarhet eller marknadsföring inom livförsäkringsföretag. Kursen passar även dig som arbetar med hållbarhet inom ramen för företagsstyrningen, t.ex. inom regelefterlevnad/compliance. Det krävs inga särskilda förkunskaper för att delta i kursen.

 

Utformning

Kursen utgår ifrån regelverket och praktiska exempel där du som deltagare lär dig hur regelverket kan tillämpas i praktiken på ett effektivt och kundvänligt sätt. Du kommer att få ta del av praktiska råd som du kan använda och ha som stöd vid implementering och efterlevnad. Under kursen kommer det finnas gott om tid för frågor, reflektion och diskussion.

 

Innehåll

 • Disclosureförordningen, inklusive tekniska standarder (den s.k. nivå 2-regleringen)
  • Vilka styrdokument ska finnas inom hållbarhetsområdet?
  • Vilken information ska lämnas, till vem och var?
  • Hur ska informationen presenteras?
    
 • Taxonomiförordningen, inklusive den delegerade akten  (den s.k. nivå 2-regleringen)
  • Särskilt om stora företag med minst 500 anställda
  • Förhållandet och samspelet med disclosureförordningen 
  • Hur ska man förhålla sig till den delegerade akten och dess bilagor? 
    
 • Ändringar i det försäkringsrättsliga regelverket
  • Ändringar inom Solvens II-regelverket
  • Ändringar inom IDD-regelverket
  • Hur påverkas produktstyrningen?
  • Hur påverkas rådgivningen till kund?
    
 • Hur påverkas riskhanteringen och ORSAn inom företagsstyrningen?
 • Hur kan hållbarhetsreglerna implementeras och efterlevas?
 • Kopplingen mellan hållbarhetskraven och andra regelkrav på försäkringsområdet, och vad det innebär i den praktiska verksamheten

 

Kursledare och föreläsare

 

Kawin Mårtensson

Advokat och partner, Kompass Advokat 

Kawin arbetar på Kompass Advokat och har arbetat med affärsjuridik sedan 2008, främst inom försäkring och den finansiella sektorn i stort. Han arbetar även med hållbarhetsfrågor, dataskydd, avtalsrätt och bolagsrätt. Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har arbetat som jurist både hos försäkringsbolag och Finansinspektionen. Han har särskilt stor erfarenhet av hantering av regelverk, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Han håller utbildningar främst inom försäkringsrätt, hållbarhet inom finansbranschen och dataskydd, t.ex. hos Svenska Försäkringsföreningen. 

 

 

Johannes Spansk

Biträdande jurist, Kompass Advokat 

Johannes arbetar som biträdande jurist på Kompass Advokat, framförallt inom försäkring och pension där han arbetar med frågor om hantering av regelverk och compliance, försäkringsjuridik och bolagsjuridik. Johannes har erfarenhet av försäkringsområdet även från Finansinspektionen där han arbetade med alla typer av tillstånds- och tillsynsfrågor. Johannes deltog också i arbetet med implementeringen av IORP 2-regelverket och har varit ansvarig för flera tillståndsprocesser (omvandling till tjänstepensionsföretag)

 

 

Per Josephson

Senior Associate, Harvest Advokatbyrå

Per Josephson arbetar som biträdande jurist på Harvest Advokatbyrå och är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende fondverksamhet, kapitalförvaltning, värdepapper, AML och hållbarhetsreglering. Per har varit verksam inom området sedan 2017 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag i frågor som rör regelefterlevnad. I sitt dagliga arbete lämnar Per rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt. Per har flera års erfarenhet från arbete med frågor inom bl.a. fondrätt, marknadsmissbruk och hållbarhetsreglering vid Finansinspektionen.

 

Emma Olsson

Associate, Harvest Advokatbyrå

Emma Olsson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende kapitalförvaltning, värdepapper, hållbarhetsreglering och AML. I sitt dagliga arbete bistår Emma ett flertal av Harvests klienter verksamma i finanssektorn, såsom fondförvaltare och värdepappersbolag, i frågor som rör regelefterlevnad. Hon deltar även löpande i implementeringsprojekt vid ny lagstiftning samt i tillståndsansökningar till Finansinspektionen.

 

 

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789 97