Styrelseutbildning för försäkringsbranschen

-Ett unikt styrelseprogram för dig som ledamot eller som är väg att bli

 

Bakgrund

Regelverk och tillsyn har skärpts på ett betydande sätt under det senaste decenniet – och ansvaret faller tydligt på styrelseledamöterna. Omvärlden präglas av hållbarhetsfrågor, fortsatt digitalisering, geopolitik och cyberrisker för att bara nämna några områden. Dessa återspeglas också i företagens förändringsarbete, riskhantering och regelefterlevnad. Ledamöterna förväntas enligt regelverken ha vitt spännande kunskaper om bland annat försäkrings- och finansiella frågor, risk och juridik. Vikten av väl fungerande intern styrning och kontroll och av att styrelseledamöterna agerar ifrågasättande och kravställande har ökat.

 

Syfte

Genom Svenska Försäkringsföreningens styrelseprogram får du möjlighet till kunskapsfördjupning inom grundläggande områden för en styrelseledamot i ett försäkringsföretag. Under programmet kommer vi att ha fokus på företagsstyrning av försäkringsföretag mot bakgrund av kraven i regelverken och utifrån ditt bolags försäkringsaffär. Syftet är att du som ledamot i styrelsen för ett försäkringsföretag ska få kunskaper och redskap för att du i ditt styrelsearbete ska kunna bidra till en effektiv styrning och uppföljning.

 

Målgrupp

Programmet riktar sig till den som är eller ska bli styrelseledamot i ett försäkringsföretag, oavsett om det rör sig om ett skade- eller livförsäkringsbolag.

Programmet kan också skräddarsys för att passa en hel styrelse eller delar av en styrelse.

 

Program

Programmet är uppdelat i tre delar. Varje del har en tydlig inriktning och syftar till att fördjupa dina kunskaper inom områden som styrelsens ansvar och uppgifter, styrning och uppföljning av försäkringsaffären samt regelkrav och tillsyn

 

Nedan finns en preliminär beskrivning av innehållet vid de tre tillfällena. Viss anpassning kan komma att ske, och det finns också möjlighet för deltagarna att komma med önskemål.


Externa gästföreläsare med specialkunskap inom något av områdena att medverka löpande. Det kommer också att ges också utrymme för deltagarna att dela erfarenheter och lyfta upp aktuella frågeställningar.

 

 I: Styrelseuppdraget – ansvar och omfattning

 • Bolagsstyrning - företagsstyrning
 • Styrelsens arbetsordning och utskottsarbete
 • Ersättningssystem i försäkringsföretag – vad innebär regelkraven
 • Lämplighetskraven i rörelseregelverket – hur ska styrelsen säkerställa att de uppfylls
 • Kontinuitets- och beredskapshantering, IT och informationssäkerhet,
 • Utlagd verksamhet – regelkrav och praktisk hantering, inkl. styrelsens roll och ansvar
 • Styrelsens ansvar och det juridiska ansvaret för en individuell styrelseledamot

 

II: Finansiell styrning och uppföljning

 • Extern finansiell rapportering och solvensrapportering
 • Intern finansiell styrning och planering
 • Kapitalförvaltning inkl. aktsamhetsprincipen, hållbarhet
 • Grunder i försäkringsteknik, försäkringsgrenar och produkter
 • Kapitalkrav i solvensregelverket – utformning och innebörd
 • ORSA:ns roll för företagsstyrningen i ett försäkringsföretag

 

III: Regler, tillsyn och centrala funktioner

 • Övergripande om regelverk och lagstiftningsprocess inom Sverige och EU
 • Nya regelverk – hur kan en styrelse säkerställa regelefterlevnad (ex. DORA, hållbarhet)
 • Finansinspektionens tillsyn och hur en granskning kan hanteras av företaget och styrelsen
 • Styrelsen, kundlöftet och konsumentskydd
 • Företagsstyrning: riskhantering och internkontroll

De centrala funktionernas roll och betydelse ur ett styrelseperspektiv

 

 Vad du får som deltagare

 • Erfarenhetsutbyte med andra och nya kontaktytor
 • Möjlighet att diskutera aktuella frågeställningar
 • Professionell vidareutbildning och kompetensutveckling

 

Föreläsare
 

Catrina Ingelstam 

Styrelseuppdrag i finanssektorn och rådgivande konsult inom styrnings- och finansområdet, Creatme AB

Catrina är ekonom och har lång erfarenhet från ledande befattningar inom finans- och försäkringsbranschen som CFO, produkt-, affärschef och interim Vd. Sedan 2016 är Catrina engagerad i ett antal relevanta styrelseuppdrag med erfarenhet av ordföranderollen både i styrelse och revisions- samt investeringsutskott. Vid sidan av styrelsearbetet bedriver Catrina en egen konsultverksamhet i liten omfattning inriktad på stöd och rådgivning till styrelser och ledning inom styrnings- och finansområdet.

 

 

Malin Björkmo 

Styrelseledamot och rådgivare inom företagsstyrning

Malin är ekon. lic. i finansiell ekonomi och har arbetat i ledande befattningar i försäkringsföretag, på Finansinspektionen och i Regeringskansliet. I dag har Malin uppdrag i ett antal styrelser, däribland Euroaccident, SEB Trygg Liv Gamla och Lumera samt ett antal fondförvaltare. Hon är även vice ordförande i Disciplinnämnden för försäkringsdistribution, och bedriver rådgivningsverksamhet rörande bl.a. governance i finansiella företag.  

 

 


Har du frågor? Kontakta mig.

 

 

Stefan Pärsson

VD, Svenska Försäkringsföreningen

stefan.parsson@forsakringsforeningen.se  
08-522 789 91