Försäkringsföretagens solvensregler

En kurs i solvensrätt och företagsstyrning

 

I och med genomförandet av Solvens II-direktivet 2016 har det blivit tydligt att solvensregelverket är en i grunden rättslig reglering. Svårigheterna med att närma sig rättsfrågorna i solvensreglerna är dock betydande: För det första har ett stort antal bestämmelser försäkringsmatematiska inslag. För det andra uppgår den samlade textmassan till över 4 000 textsidor och har en mycket komplex struktur. För det tredje finns omfattande brister i regelverket.

Kursen ger deltagaren grundläggande och översiktlig insikter i reglerna om solvens och företagsstyrning. Kursen fokuserar på nyckelbegrepp, perspektiv, struktur, samband och förståelse. Du får enkla arbetsredskap och metoder som underlättar att hitta rätt i, förstå och hantera den omfattande djungel av rättsregler som avser företagens solvens och företagsstyrning. 

 

Målgrupp

Jurister, aktuarier, revisorer, företagsledning och alla andra som arbetar med försäkringsföretagens styrning, compliance, riskhantering, finansiering, tillsyn och revision samt aktuariella frågor.

 

Upplägg

Genom indelning av deltagarna i grupper efter förkunskaper passar kursen även dig som vill ha en introduktion och dig som redan har grundläggande kunskaper om solvens och företagsstyrning.

 

Innehåll

  • Introduktion: Översikt, grundläggande begrepp
  • Pelare I: Investeringar, kapitalbas, kapitalkrav, jämförelse kapitalkrav, ORSA
  • Pelare II: Företagsstyrning, centrala funktioner, ORSA, uppdragsavtal, tillsyn
  • Pelare III: Marknadsdisciplin och transparens
  • Grupptillsyn: särskilda regler för grupper
  • Lagstiftarperspektivet: Rättsakter, förarbeten, genomförande, framtiden
  • Revisorperspektivet: Balansräkning, värdering, offentliggörande, rapportering
  • Aktuarieperspektivet: Risk, försäkringstekniska avsättningar
  • Övergripande regler: Proportionalitet, lämplighet, centrala rörelseregler


Läs exempel från programmet och agendan från 2023 

 

Litteratur

Solvensregler (2019) av Per Johan Eckerberg.

Litteraturen ingår i kursavgiften.

 

Praktisk information 

Lokal

Advoktfirman Vinge
Smålandsgatan 20
111 46 Stockholm

 

Föreläsare


Gunnar Andersson

Fil.dr. matematisk statistik och författare till Livförsäkringsmatematik

Malin Björkmo

Ekon.lic. finansiell ekonomi, expert på governance. Tidigare bland annat områdeschef försäkring på Finansinspektionen

Viveka Classon

Advokat och delägare i Vinge. Tidigare chefsjurist på Skandia.

Per Johan Eckerberg

Advokat och delägare i Vinge. Författare till böckerna FörsäkringsrörelseManualen och Solvensregler.

Fabian Ekeblad

Advokat och delägare i Vinge. Chef för Vinges expertgrupp Corporate Insurance.

Morgan Sandström

Aukt. revisor, delägare i PwC, ansvarig för PwC:s expertgrupp Försäkring

Patric Thomsson

Jurist, expert försäkringsrätt, huvudsekreterare i Solvens II-utredningen

 


 

Har du frågor? Kontakta mig.

 

Annika Lindqvist

Projektledare, Svenska Försäkringsföreningen

annika.lindqvist@forsakringsforeningen.se 
08-522 789