Stipendierapportering

För några av våra stipendier krävs det att du Nedan följer en mall som visar hur rapporteringen ska genomföras. Mallen för disposition av rapport är uppdelad i fem olika steg som visas nedan. 

Efter inskickad rapport granskas den. I vissa fall behövs kompletteringar göras. Om inte så läggs rapporten till handlingarna. Om granskaren bedömmer att rapporten har ett stort intresse kan rapporten publiceras i Nordisk Försäkringstidskrift på www.nft.nu. Önskar du få den publicerad i Nordisk Försäkringstidskrift rekommenderar vi att du läser igenom våra praktiska råd:

Publicering i Nordisk Försäkringstidsskrift 
 

 

Särskilda villkor
 

För stiftelsen Land-och Sjöfonden gäller särskilda villkor för rapportering.
Utöver rapportering till Svenska Försäkringsföreningen ska rapporten även skickas till följande tidningar:
 

  • Du & Jobbet, Box 110, 129 22 Hägersten
  • Arbetarskydd, att. Hans Olof Wiklund, 106 12 Stockholm
  • Arbetsliv, att. Marianne Zetterblom, Prevent, Box 20133, 104 60 StockholmLämna din stipendierapport genom att logga in på ditt konto nedan och fyll i det elektroniska formuläret.Råd för en lyckad rapport


Inledningsvis presenteras nedan hur rapporten kan disponeras. Dispositionen är även upplagd så att rapporten kan modifieras till en artikel i Nordisk Försäkringstidskrift. Därefter beskrivs några praktiska detaljer att tänka på vid publicering av rapporten i Nordisk Försäkringstidskrift (NFT), varav några även kan vara tänkvärda vid färdigställandet av rapporten. Avslutningsvis bifogas också några praktiska råd om hur man bör använda rubriksättning, citat och referat, samt hur man utformar notapparat och käll- och litteraturförteckning.

 

 

Rapportens disposition

 

Beskrivning av ämnet

 

Kort sammanfattning


En kärnfull beskrivning av artikelns innehåll, cirka 8 rader.

 

Syfte


En kort presentation av studieobjektet, undersökningens syfte, avgränsningar och tillvägagångssätt för att uppfylla undersökningens syfte. Det sistnämnda bör dock inte överdrivas, längre presentationer av tillvägagångssätt kan läggas i en not.


Omfattning


- Allmän beskrivning, t.ex. av landets försäkringsväsende med tonvikt på det område bransch som valts som studieobjekt.
- Behandling av det särskilda studieobjektet. Dispositionen bör vara kronologisk eller tematisk beroende på valt ämne.


Resultat
 

Slutsatser och avslutning, vilken kan vara upplagd på tre olika sätt (eller en kombination).

  • Sammanfattning, vilken endast är bakåtsyftande och inte får innehålla ny information.
  • Sammanfattande diskussion, vilken kan innehålla ny information.
  • Framtidsperspektiv, där man diskuterar möjliga utvecklingslinjer inom det valda området.


Sammanställning av referenser


Käll- och litteraturförteckning


Ekonomisk redovisning av bidragets användning


Bilagor